Aktuality » Revize stanov bytových družstev

V loňském roce byl aktualizovaný zákon o korporacích 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích ten byl dále od 1.1.2021 novelizován zákonem č. 33/2020 Sb. Ze zákona vyplývají pro družstva některé povinnosti, například mít přímo ve stanovách určen rozsah údržby a drobných oprav a stavebních oprav družstevních bytů prováděných družstevníky (povinnost od 1.1.2022). Některá družstva taková ustanovení ve stanovách nemají nebo nejsou konkrétní. Je tedy důvod podívat se na stanovy a případně je uvést do souladu s legislativou. Dalším důvodem aktualizace stanov je řada změn v legislativě, které usnadňují družstvům život. Příkladem je možnost hlasování per rollam. Je vhodné tento mechanizmus včlenit do stanov, včetně pravidel pro tento způsob hlasování včetně distribuce podkladů a zápisů. Další kapitolou je rozesílání pozvánek na schůzi. Řada stanov neumožňuje zasílat pozvánky elektronickou poštou a komplikuje tak distribuci nejen pozvánek, ale i dokumentů družstva. Dále je v zákoně upraven institut vývěsky družstva. Je proto vhodné rovněž upravit konkrétní parametry vývěsky ve stanovách.

Je možné, že družstva mají ve stanovách ustanovení, která jsou již dnes neplatná. Potom platí aktuální legislativa. Nicméně pro družstevníky mohou být takové rozpory matoucí a proto je na místě stanovy revidovat. Doporučujeme nejprve projít stávající stanovy a zaznamenat z pohledu laika nevhodná nebo nefunkční ustanovení. Následně se obrátit na advokáta nebo notáře s požadavkem na aktualizaci stanov se zohledněním aktuálních požadavků družstva.