Průkaz energetické náročnosti budovy - energetický štítek

Vážení klienti,

vzhledem k tomu, že se množí dotazy ohledně povinnosti zpracovat energetický průkaz budovy podle zákona č. 318/2012 Sb. a zároveň již jsou k dispozici výklady některých částí zákona, pokusil jsem se shrnout dostupné informace do následujícího textu.

Uvádíme pouze informace, které se týkají stávajících bytových domů a bytů. Text má význam především pro rozhodnutí, kdy průkaz energetické náročnosti zpracovat. Metodika tvorby průkazu včetně požadavků na dokumentaci je v kompetenci autorizovaných osob, a proto není v textu zmiňována.

Legislativa

Zákon č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií.

Vyhláška  č. 148-2007 o energetické náročnosti budov.

Dnes je zřejmé, že legislativa bude dále zpřesňována a budou doplňovány výklady.

Základní pojmy

Průkaz energetické náročnosti (dále jen „průkaz“) - průkazem energetické náročnosti  je dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. Tento dokument:

 •  poskytuje informaci o spotřebě všech paliv a energie spotřebovávaných v budově za předpokladu tzv. standardizovaných okrajových podmínek (stanovené výpočtem)
 • je podkladem pro porovnávání skutečné spotřeby energie a výpočtové spotřeby energie
 • odděleně stanovuje spotřebu energie pro vytápění, chlazení, větrání, přípravu teplé vody a osvětlení
 • poskytuje informace o stavebním řešení budovy
 • poskytuje informace o technických zařízeních budov

Energetická náročnost budovy - vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy, zejména na vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.

Celkovou energeticky vztažnou plochou - vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy

Ucelenou částí budovy – byt, nebytový prostor, podlaží nebo jiná část budovy, která je určena k samostatnému užívání nebo byla za tímto účelem upravena

Jak to bylo doposud?

Nově stavěné budovy měly povinnost mít průkaz energetické náročnosti již od roku 2007 jako součást žádosti o stavební povolení.  Zpracovaný byl podle vyhlášky č. 148/2007 Sb. U budov, kde bylo žádáno o stavební povolení v roce 2007 a později, by měl být tedy průkaz součástí stavební dokumentace. Podle dostupného výkladu tato dokumentace nemusí obsahovat průkaz energetické náročnosti budov podle současné legislativy.

Podle dostupného výkladu budovy, které mají energetický štítek zpracovaný podle vyhlášky č. 291/2001 Sb., budou muset mít zpracovaný nový průkaz podle současné legislativy.

Povinnosti vlastníka domu

Vlastníci bytových domů (SVJ, BD, fyzické osoby) musí mít průkaz:

 • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy od 1.1.2013,
 • při pronájmu budovy od 1.1.2013,
 • při pronájmu ucelené části budovy od 1.1.2016,
 • při rekonstrukci pláště budovy větší než 25%, které mají vliv na energetickou náročnost budovy. Tím je patrně myšleno např. zateplení obvodového pláště budovy nebo i výměna oken, pokud okna tvoří plochu větší než 25% plochy pláště budovy. Předpokládáme, že výklad bude ještě upřesněn další legislativou.
 • v ostatních případech podle energeticky vztažné plochy

o   větší než 1500 m2 do 1. ledna 2015

o   větší než 1000 m2 do 1. ledna 2017

o   menší než 1000 m2 do 1. ledna 2019

 • pokud vlastník budovy prodává nebo pronajímá budovu nebo ucelenou část budovy, tak pro něj platí také ustanovení:

Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

o   možnému kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy,

o   možnému nájemci před uzavřením nájemní smlouvy.

Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

o   kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

o    nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech při

o   prodeji,

o   pronájmu.

Povinnosti vlastníka jednotky

Vlastník jednotky průkaz nezpracovává. Zpracovává ho vlastník budovy a předává vlastníkům jednotek, kteří mají tyto povinnosti:

Předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

o   možnému kupujícímu před uzavřením kupní smlouvy,

o   od 1. ledna 2016 možnému nájemci před uzavřením nájemní smlouvy.

                 Předat průkaz nebo jeho ověřenou kopii:

o   kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy,

o    od 1. ledna 2016 nájemci nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech

o   při prodeji,

o   od 1. ledna 2016 pronájmu.

Pokud vlastníkovi jednotky nebyl na písemné vyžádání průkaz předán (od SVJ), může jej nahradit vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotkou za uplynulé 3 roky.

Kdy nemusí být průkaz zpracován?

Průkaz nemusí být zpracován:

 • pro budovy s energetickou vztažnou plochou menší než 50 m2
 • kulturní památky
 • při větší změně dokončené stavby, je-li energetickým auditem prokázáno, že to není technicky nebo ekonomicky vhodné s ohledem na životnost budovy a její provozní účely

Jaké vlastnosti má průkaz?

Průkaz platí 10 let od zpracování. Pokud je v průběhu platnosti průkazu provedená změna budovy vyžadující zpracování průkazu, musí být zpracován nový průkaz.

Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy.

Průkaz musí být zpracován příslušným specialistou s platnou akreditací viz seznam na www.mpo-enex.cz/experti/ .

Pro případy uvedené posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních dodávek energie při větších změnách stávajících budov se zdrojem energie s instalovaným výkonem nad 200 kW musí průkaz energetické náročnosti obsahovat energetický posudek.

Shrnutí

Jak vyplývá z textu, termíny pro zpracování průkazu jsou velmi variabilní a jsou ohraničeny koncovým datem podle velikosti budovy.  Vy jako zástupci společenství a bytových družstev, byste si proto nyní měli stanovit, kdy necháte průkaz zpracovat.  Rozhodovat byste se měli nejen podle koncového termínu, ale i podle potřeb družstev a vlastníků jednotek při prodeji nebo pronájmech bytů a nebytových prostorů. V některých případech hraje roli i plánovaná rekonstrukce budovy. Pokud byste chtěli čekat na koncový termín, doporučuji zpracování zadat alespoň 6 měsíců před tímto termínem.

Naše společnost, jako správce vašeho domu vám můžeme pomoci tím, že naši technici mohou jako vícepráci provést kalkulaci energeticky vztažné plochy budovy (pokud máme příslušnou stavební dokumentaci). Pokud dokumentace chybí, bude nezbytné ji získat z archivu stavebních úřadů nebo nechat dům zaměřit. Dále můžeme poptat u autorizovaných osob zpracování průkazu pro konkrétní domy. Pro zpracování průkazu dále můžeme jako vícepráci poskytnout potřebné doklady a součinnost autorizované osobě.

 

Zdroje

www.mpo.cz

bydleni.idnes.cz

SVJ aktuálně 10/2012

www.energoplan.cz