Požární ochrana

Naši vyškolení pracovníci provádějí kontroly požární ochrany v domech v naší správě. Vycházíme z faktu, že domy v naší správě známe a jsme schopni jednak lépe než externí firmy rozpoznat závady a rovněž navrhnout opatření, která odpovídají kromě legislativy také potřebám domu.
Naši pracovníci procházejí pravidelným školením v oboru požární bezpečnosti staveb.

Preventivní požárně bezpečnostní prohlídka objektu podle vyhl. MV 246/2001 Sb.,

Prohlídka zahrnuje fyzickou kontrolu stavu domu ve vztahu k požární ochraně. Porovnáváme skutečný stav domu se zákonnými podmínkami a stavební a požární dokumentací domu. Výsledkem prohlídky je zpráva, kterou předkládáme našim klientům. Ve zprávě uvádíme zjištěné nedostatky a návrh opatření pro jejich odstranění.

Kontroly požárních ucpávek a Kontroly požárních uzávěrů

Požární ucpávky a požární uzávěry mají zejména u novějších domů klíčový vliv na šíření případného požáru. Naši pracovníci evidují individuálně každou ucpávku a provádějí jejich pravidelné fyzické kontroly.  Výsledky kontroly jsou obsaženy v závěrečné zprávě.

Kontrola EPS

Naši pracovníci jsou vyškoleni pro provádění měsíčních kontrol systému elektronické požární signalizace běžných typů. Cílem kontroly je ověřit stav systému a řešit případné poruchy.  Výsledky kontrol zapisujeme do požární knihy a zároveň organizujeme odstranění případných problém.