Předkupní právo

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat, že od 1. 1. 2018 nabylo opět v platnost tzv. předkupní právo (předkupní právo neplatilo od 1.1.2015 do 31.12.2017). Pokud spoluvlastník nemovité věci převádí svůj spoluvlastnický podíl, ostatní spoluvlastníci tedy mají k převáděnému podílu předkupní právo.

Pro členy společenství vlastník a bytových družstev je důležité vědět, že toto právo se vztahuje i na spoluvlastnictví jednotek hromadných garáží a spoluvlastnictví jednotek ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

Předkupní právo, ale platí i v případě, pokud některý ze spoluvlastníků nemovité věci převádí svůj podíl bezúplatně (stanovuje se cena obvyklá). Předkupní právo neplatí, pokud se jedná o převod osobě blízké nebo jinému spoluvlastníkovi. Spoluvlastníci se nyní také mohou svého předkupního práva vzdát a to i s účinky na své právní nástupce.

Při prodeji svého podílu na jednotce tedy musí prodávající učinit spoluvlastníkům nabídku k uplatnění jejich předkupního práva, pokud spoluvlastníci nabídku, ve lhůtě určené navrhovatelem nepřijmou, jejich předkupní právo zaniká.

Pokud prodávající poruší povinnost nabídnout svůj podíl k odkoupení ostatním spoluvlastníkům, mají tito nárok na náhradu újmy, která jím tím vznikla. Porušení tohoto práva však nemá vliv na platnost uzavřené smlouvy. Nicméně poškozený spoluvlastník se může domáhat svého předkupního práva i na novém vlastníkovi podílu.

Celá problematika je, jak je zvykem v českém právu, mnohem složitější, proto doporučujeme pro konkrétní případy právní konzultaci.