Vyúčtování - termíny, distribuce, přeplatky/nedoplatky

 • Vyúčtování nákladů spojených s užíváním bytů a nebytových prostor provádíme ročně do 30.4. následujícího roku.
 • Pro vyúčtování používáme údaje z naší evidence plateb a změn v bytech a nebytových prostorech a z odečtů a rozúčtování měřených služeb (voda, teplá užitková voda a topení).
 • Po obdržení vyúčtování začíná běžet reklamační lhůta v rozsahu uvedeném na dokumentu vyúčtování.
 • Po vyřízení případných reklamací jsou vyplaceny přeplatky a předepsány nedoplatky z vyúčtování (nejdéle do 31.7. dle zákona).


Vyúčtování je provedeno takto:

 • Nejdříve jsou sečteny náklady pro jednotlivé služby za váš dům, a tyto náklady se rozdělí v poměru pro jednotlivé byty podle způsobu rozúčtování.
 • Výsledkem je tabulka, kde je na každém řádku uvedena jedna služba se zobrazením celkových nákladů na službu, celkem zaplacené zálohy a rozdíl mezi zaplacenými zálohami a náklady - přeplatek nebo nedoplatek.
 • Výjimkou je fond oprav, který není zálohovou platbou a nevyčerpaný zůstatek se převádí do dalších let.


Popis sloupců vyúčtování:

Služba:
Předepisované služby.

Způsob rozúčtování:
Pro různé služby jsou vhodné různé způsoby rozúčtování.

 1. Měřidlo.
  Výše platby se odvíjí od počtu jednotek naměřených na měřidle ve vašem bytě. Jedná se o poměrové měření, neboť na jednotlivé byty se musí rozpočítat celkové náklady na dodávku služby. Dodávka naměřená na hlavním měřidle je vždy vyšší než součet všech podružných měřidel v domě. To je běžné a je to způsobeno tím, že jednotlivá podružná měřidla nejsou např. schopna měřit malou spotřebu (např. při pouštění a uzavírání kohoutků), ale hlavní měřidlo je již za celý dům zaznamená. Celkový náklad za službu na dům se vydělí součtem naměřených hodnot na všech podružných měřidlech a vynásobí hodnotou odečtenou na měřidle u vás v bytě. Vy zaplatíte svou poměrnou část spotřeby.
 2. Podíl bytové jednotky.
  Výše nákladů se odvíjí od podílu na bytové jednotce (plocha bytu dle katastru nemovitostí).
 3. Rovný díl.
  Výše platby se rozdělí rovným dílem mezi všechny jednotky.
 4. Přeplatek předpisu.
  Výše částky se odvíjí od přeplatku daného roku.
 5. Komíny.
  Výše nákladů se odvíjí od počtu komínů.

Počet:
Tato část obsahuje počet jednotek na objekt a byt. U služeb rozpočítaných externě (teplo, SV, TUV) jsou uvedeny celkové náklady na složku (podrobné údaje jsou uvedeny na samostatném listu od společnosti provádějící odečty a rozúčtování měřených složek).

Náklady:
Náklady na službu pro objekt a pro byt.

Zaplaceno:
Celkem zaplaceno na předpisech za službu.

Rozdíl:
Rozdíl = náklady – zaplaceno

Nedoplatek/přeplatek z vyúčtování
= zaplaceno – náklady (mínusem je nedoplatek).

Pokud máte pochybnosti o správnosti vyúčtování, neváhejte a kontaktujte nás prostřednictvím formuláře nebo e-mailu.

 

Vzor dokumentu vyúčtování:

 Vzor vyúčtování