MOBILNÍ APLIKACE POSCHODECH

Dodavatel našeho systému pro správu bytových domů nově nabízí mobilní aplikaci pro všechny naše klienty. Aplikace  umožňuje všem registrovaným klientům přístup k údajům o jejich nemovitostech evidovaných v našem systému z mobilního telefonu. Více informací včetně způsobo přihlášení je uvedeno zde.

Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Změna sazeb DPH od 1.1.2024

Práce na údržbě bytových domů zůstávají ve snížené sazbě. Původně byla tato sazba 15% a nyní se snižuje na 12%. Úklidové práce v bytových domech, které byly dříve ve snížené sazbě 10%, byly přesunuty do základní sazby 21%.

V závorce jsou uvedeny původní sazby.

Vodné/stočné – 12% (10%)

Dodávka tepla a chladu – 12% (10%)

Stavební a montážní práce v bytových domech – 12% (15%)

Úklid bytových domů – 21%  (10%)

Změna rozúčtování tepla od 1.1.2024

Vážení,

připravovaná novela vyhlášky č. 269/2015 Ministerstva pro místní rozvoj mění způsob rozúčtování tepla na jednotky. Je předpoklad, že novela bude přijata v listopadu s účinností od 1.1.2024. Změna již tedy ovlivní vyúčtování za rok 2024. Připravili jsme pro vás přehled důležitých změn v rozúčtování v samostatném článku.

O případných dalších změnách vás budeme informovat.

Vaše domy, s.r.o.

Evidence skutečných majitelů - novelizace od 1.10.2022

Na základě aktualizace zákona jsme upravili informace k této problematice pro naše klienty. Informace k problematice skutečných majitelů je uvedena zde.

Zrušení příspěvků na teplo a TUV

5.10.2022 vláda zrušila nařízení, které definovalo příspěvky na úhradu nákladů na teplo a výrobu teplé užitkové vody. Celá akce s hlášením počtu bytů a dalších informací distributorům a dodavatelům byla tedy zbytečná.

V platnosti zůstává nařízení, které definuje příspěvky na elektřinu pro domácnosti. Toto nařízení se netýká SVJ a BD.

Stále sledujeme vývoj v této oblasti a budeme naše klienty informovat.

 

Příspěvky na energie - podzim 2022

Pro naše klienty jsme připravili informace o aktuální problematice příspěvků na energie. Informace najdete v samostatném článku,

 

Úsporná opatření - rady MPO

Ministerstvo průmyslu a obchodu vydalo doporučení k úsporám energií v budovách. Jedná se o souhrn námětů, které však pro profesionály a informované občany nepřinášejí nic nového. Jedná se o změny, které klientům průběžně doporučujeme nebo je iniciují sami. Velké změny, které by přinesly významné úspory energií, jsou závislé především na dostupnosti finančních prostředků a návratnosti investic. Tam se budou klienti, stejně jako v minulosti, rozohodovat spíše v dlouhodobějším horizontu než jako o opatření před nastávající topnou sezónou. Jako v minulosti, jsme připravení klientům poskytnou odpovícající podporu v jejich rozhodování. Pro nastávající topnou sezónu očekáváme od státu konkrétní podporu pro zmírnění následků zvýšených cen energií.

Rozsáhlá havárie vody Stodůlky, Jinonice, Řeporyje

Od večera 29.3.2022 trvá havárie vody velkého rozsahu postihující několik čtvrtí. Bližší info na https://www.pvk.cz/aktuality/havarie-vody/aktualni-havarie/

Povinné datové schránky

Od 1. ledna 2023 každá podnikající fyzická osoba bude ze zákona povinna mít zřízenou datovou schránku. Tato povinnost se týká  i společenství vlasníků. Z naší praxe vyplývá, že mít datovou schránku je praktické a na rozdíl od běžné pošty je doručování spolehlivé. Odesílání zásilek z datové schránky, jejichž adresátem není státní správa, je zpoplatněno. Poplatek je však mírný = 5Kč oproti současným 57Kč za odeslání doporučeného dopisu.

Více informací o tématu pro naše klietny najdete zde.

Zvýšení ceny svozu odpadu od 1.1.2022

Od 1.1.2022 dochází k razantnímu zvýšení cen za svoz odpadu u bytových domů. Další informace najdete v samostatném článku.

Nový informační systém

Po téměř 16 letech jsme se rozhodli pro výměnu informačního systému. K této velké změně nás vede snaha o kvalitní on-line obsluhu klientů a větší efektivitu administrativní práce.  Implementace bude probíhat v průběhu podzimu 2021 s tím, že bychom chtěli provést vyúčtování roku 2021 již v novém systému. Rozhodli jsme se pro systém Domus/Finus od společnosti Anasoft.

Revize stanov bytových družstev

V loňském roce byl aktualizovaný zákon o korporacích 90/2012 Sb. Zákon o obchodních korporacích ten byl dále od 1.1.2021 novelizován zákonem č. 33/2020 Sb. Ze zákona vyplývají pro družstva některé povinnosti, například mít přímo ve stanovách určen rozsah údržby a drobných oprav a stavebních oprav družstevních bytů prováděných družstevníky (povinnost od 1.1.2022). Některá družstva taková ustanovení ve stanovách nemají nebo nejsou konkrétní. Je tedy důvod podívat se na stanovy a případně je uvést do souladu s legislativou. Dalším důvodem aktualizace stanov je řada změn v legislativě, které usnadňují družstvům život. Příkladem je možnost hlasování per rollam. Je vhodné tento mechanizmus včlenit do stanov, včetně pravidel pro tento způsob hlasování včetně distribuce podkladů a zápisů. Další kapitolou je rozesílání pozvánek na schůzi. Řada stanov neumožňuje zasílat pozvánky elektronickou poštou a komplikuje tak distribuci nejen pozvánek, ale i dokumentů družstva. Dále je v zákoně upraven institut vývěsky družstva. Je proto vhodné rovněž upravit konkrétní parametry vývěsky ve stanovách.

Je možné, že družstva mají ve stanovách ustanovení, která jsou již dnes neplatná. Potom platí aktuální legislativa. Nicméně pro družstevníky mohou být takové rozpory matoucí a proto je na místě stanovy revidovat. Doporučujeme nejprve projít stávající stanovy a zaznamenat z pohledu laika nevhodná nebo nefunkční ustanovení. Následně se obrátit na advokáta nebo notáře s požadavkem na aktualizaci stanov se zohledněním aktuálních požadavků družstva.

Připojení na hasiče - Mconn - Patrol Group

Všichni naši klienti,

kteří musí ze zákona mít připojenou požární signalizaci přímo na hasiče, řeší již řadu měsíců problém se změnou dodavatele tohoto připojení. HZS Praha v loňském roce klienty informoval, že stávající firma, přes kterou připojení probíhalo (Mconn) bude od 1.11.2021 nahrazena firmou Patrol Group. Jako v minulosti, i nová firma bude mít na tuto službu monopol. Zatím s tímto stavem nic neudělal antimonopolní úřad ani nikdo jiný. Bohužel firma Patrol Group si stanovila jinou technologii pro připojení, než mají klienti nyní nainstalovanou v domech.  Implementace nové technologie bude podle odhadů stát 80-120tis. Kč na každý objekt, který má toto připojení instalované. Zjišťovali jsme, že cena vlastního zařízení činí cca 30-35tis. Kč. Ostatní náklady jsou údajně spojené se změnou dokumentace a programování komunikačního zařízení pro spolupráci s ústřednou elektronické požární signalizace v domě. Zatím jsme pro klienty nenašli jiné řešení, než se smířit s touto investicí. Po letech se touto problematikou konečně začali alespoň zabývat novináři viz Reportéři ČT čas 13:09. Konzultovali jsme problematiku i s právním zástupcem. Bohužel, stále platí že:

1. Povinnost připojit se přímo na hasiče vyplývá z požární dokumentace domu (bylo by asi obtížné až nemožné projekt změnit tak, aby dům splňoval normy požární bezpečnosti staveb a nepotřeboval připojení). Povinnost je na provozovateli domu (SVJ, BD).

2. Zajistit náhradu za připojení dle legislativy jde pouze obsluhou ústředny elektronické požární signalizace v domě v režimu 24x7 a to je bytových domech nereálné (technicky a ekonomicky)

3. Poskytovatele připojení určuje Hasičský záchranný sbor, protože tato firma má svůj pult připojený přímo na pult HZS

4. Poskytovatel připojení si diktuje technické podmínky pro připojené objekty a cenu služby

5. Smlouva se stávající firmou Mconn je HZS vypovězená a přestane platit 31.10.2021

6. Rozhodnutí antimonopolního úřadu, soudů nebo nějaká revize podmínek připojení u HZS je ve hvězdách

Případné další informace budeme průběžně doplňovat.

SVJ – evidence skutečných majitelů

Dne 19. ledna 2021 byla schválena novela zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. V novele konečně došlo ke zrušení povinnosti hlásit skutečné majitele v případě SVJ. Tato povinnost byla od počátku nelogická. Nicméně původní zákon stále platí a tím i povinnost hlásit skutečné majitele SVJ. Nový zákon platí až od 1.6.2021. Ministerstvo spravedlnosti deklarovalo, že nebude za nesplnění povinnosti hlásit skutečné majitele uplatňovat žádné sankce. Pro SVJ je tedy doporučený postup spolehnout se na tuto deklaraci a žádné kroky nepodnikat.

Další informace o této povinnosti, která stále zůstala bytovým družstvům uvádíme zde.

Částečná karanténa

Vzhledem k onemocnění jedné z kolegyň Covid-19, musí být pět zaměstnanců do 15.4.2021 v karanténě. Provoz firmy jsme proto museli omezit. Vydávání klíčů, čipů apod. je zachováno.

Provoz kanceláře

Vážení klienti,

vzhledem k epidemiologickým opatřením a ochraně našich zaměstnanců, jsme nucení omezit přístup do našich kanceláří. Do kanceláře je možné vstoupit s ochranou úst a nosu a vyzvednout (po předchozí domluvě) připravené dokumenty, čipy, klíče, ovladače apod. nebo nám tyto předměty předat. Do odvolání, nebudou zaměstnanci fyzicky jednat s klienty. To se týká jak obyvatel spravovaných domů, tak i členů jejich orgánů. Pro konzultace prosím použijte telefon, e-mail nebo audiovizuální konference.

Naším cílem je omezit riziko nákazy našich zaměstnanců a zajistit tak kontinuitu naších služeb.

Za omezení se omlouváme.

Vánoce

Všem našim klientům, spolupracovníkům a spřízněným duším, přejeme spokojené prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

 

Vaše domy, s.r.o.

DVB-T2 - finální úpravy

Předáváme informace od Českých radiokomunikací.

29.10. došlo k finálním úpravám v sítích pozemního televizního vysílání. Vyskytly se u vás v domě problémy s příjmem televizního signálu, zejména u programů televizních skupin Nova, Prima, Barrandov, Seznam nebo Noe?

K čemu nyní došlo?
Byly vypnuty programy televizních skupin v multiplexu 22, které zůstávají vysílat ve finálním multiplexu 23. Diváci v zásadě nemusí přelaďovat, programy zůstávají na stejných vysílacích kanálech. Pokud někomu stanice zmizí z nějaké předvolby, měl by ji najít na jiné předvolbě. Pokud mu stanice v seznamu chybí, je potřeba znovu automaticky naladit. Změna se týká stanic skupin Nova, Barrandov, Seznam a Noe. Do MUX22 byly zařazeny i tři nové programové pozice, které jsou připraveny pro spuštění nových televizních stanic. Jsou označeny Test1, Test2 a Test3. Pokud se přesto nedaří dané programy naladit a STA je upravena, řešením je přepnutí přijímače do továrního nastavení, čímž dojde k vymazání předchozích předvoleb a naladění všech naladitelných programů.

Finální složení jednotlivých vysílacích sítí nyní vypadá takto:

       MUX22                                             MUX23         

  #    Program                                   #    Program
  1    Prima                                        1    TV Barrandov
  2    Prima COOL                             2    KINO BARRANDOV
  3    Prima ZOOM                            3    BARRANDOV KRIMI
  4    Prima MAX                               4    Seznam.cz TV
  5    Prima KRIMI                             5    NOVA | T2 
  6    Prima love                                6    Nova Cinema | T2
  7    CNN Prima News                     7    Tv NOE
  8    Prima +1                                   8    NASA TV UHD
  9    Óčko                                         9    Rádio Dechovka
10    Óčko STAR     
11    Test-1     
11    Test-2     
12    Test-3     
13    RADIO PROGLAS   

Podvodné ovládnutí SVJ

 

V posledních dnech se množí informace o podvodných změnách orgánů společenství s cílem krádeže finančních prostředků společenství. Je zřejmé, že některé útoky tohoto typu byly úspěšné a PČR údajně vyšetřuje desítky dalších.

Naše společnost často připravuje dokumenty pro změnu v rejstříku společenství a každý rok se staneme předsedou společenství v dalších domech. Máme tedy praktické zkušenosti s tím, jak zápisy probíhají. Musíme potvrdit, že legislativa je zaměřena na rychlé a levné provedení změn, což již několik let opravdu funguje. Odvrácenou stranou je relativní snadnost podvržení listin a omezená možnost kontroly jejich pravosti. Následné převzetí oprávnění k bankovním účtům je již jen formalitou.

Klienti se nás dotazují, jak je možné se proti těmto útokům bránit. Z informací, které jsou v současné době k dispozici, vyplývá, že jistou prevencí je zřízení datové schránky společenství, samozřejmě s nastaveným avízem nových zpráv a jejich včasným čtením. Pokud však útočník doloží, že je zástupce společenství, komunikuje soud pouze s ním a do datové schránky společenství se nemusí žádná informace o řízení dostat. Datová schránka je však důležitá z řady dalších důvodů, její zabezpečení je min. na úrovni el. bankovnictví a není důvod jí nepoužívat.

Pokud tedy útočník úspěšně zapíše změnu do rejstříku, musí proběhnout jednání v bance. Tam se prokazuje pouze internetovým výpisem a osobním dokladem (o.p., pas). Poslední linii obrany společenství tedy tvoří banky. Máme potvrzené z jedné banky, že provádí určité ověření žadatele o přístup k účtu při změně orgánu společenství. Nakolik je toto ověření účinné nemůžeme posoudit. Nicméně, dá se předpokládat, že se banky budou snažit podvodům zabránit. Jejich možnosti jsou však spíše ve zdržení útočníka. Jeho zákonné právo převzít oprávnění k účtu, ke kterému má přístup ze zákona, nemohou ignorovat.

Setkali jsme se s nabídkou firem, které za nemalou úplatu nabízí sledování změn v rejstříku. Rychlá informace o změně v rejstříku může mít svůj význam. Jakmile se změna v rejstříku projeví, může být pozdě. Útočník nejspíše nebude otálet a udělá příslušné kroky co nejdříve. Setkali jsme se také s tím, že některé firmy se na této situaci přiživují a jejich smlouvy na hlídání údajů jsou bez záruky, ale zato obtížně vypověditelné.

V současné době tedy spolehlivá ochrana před popsanými útoky není. Efektivní ochranu může podle našeho názoru poskytnout pouze stát úpravou procesu zápisu do rejstříku SVJ. Budeme rádi pokud budeme moci tato fakta co nejdříve doplnit o pozitivní informace.

Jak hlasovat per rollam?

Hlasování per rollam, nebo také hlasování mimo shromáždění, je v dnešní době velmi aktuální. Přinášíme proto nejen pro naše klienty přehled našich praktických zkušeností s organizací tohoto způsobu hlasování. Naše zkušenosti vychází jednak z poskytování poradenství a služeb pro naše klienty a také z naší praxe při výkonu role předsedy v řadě společenství. Odkaz na článek je ZDE.

Nouzový stav - hlasování

 

Od 5.10.2020 je vyhlášený nouzový stav. V průběhu nouzového stavu je možné je možné uskutečnit schůze ve vnitřních prostorách do 10 osob a venku do 20 osob. Pokud nemůžete zaručit splnění těchto pravidel, nemůze se schůze uskutečnit.

Dále je možné zorganizovat hlasování per rolam. Pokud je ve stanovách uvedena možnost hlasovat per rolam pouze v případě, že není usnášeníschopné řádné shromáždění, můžete v průběhu nouzového stavu tuto podmínku ignorovat a provést hlasování per rolam. Tuto možnost upravuje Zákon č. 191/2020 Sb., Hlava IV/§19/odst.1.

Tato výjimka platí zatím do 31.12.2020. (Hlava IV/§18)

Fungování firmy - od 29.9.

 

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat, že vzhledem k úrovni šíření Covid-19 v Praze, jsme byli nuceni upravit provoz naší firmy. V našich kancelářích je omezený počet pracovníků a ostatní pracují z domova. Pracovníci se v kancelářích střídají.

Konzultace budeme do odvolání provádět jen po telefonu. Předávání dokumentů, klíčů, čipů apod. v pracovních dnech 8:00-16:00 zůstává zachováno.

Pokud byste potřebovali zásah ve vašem bytě a jste v karanténě, sdělte nám tuto skutečnost již při prvotním telefonickém nebo e-mailovém kontaktu.

Běžná údržba a naši dodavatelé, včetně havarijní služby aktuálně fungují v běžném režimu.

Vzhledem k tomu, že situace se může průběžně měnit, prosíme, sledujte náš web, kde budeme zveřejňovat v aktualitách další informace.

S pozdravem,

Za Vaše domy, s.r.o.

Patrik Kuta
jednatel

Topná sezóna

 

Topná sezóna začíná 1.9. a končí 31.5. Dálkové vytápění se spouští, pokud dva po sobě jdoucí kalendářní dny se pohybuje průměrná teplota na 13°C a méně a prognóza na další den je podobná. Pokud se průměrná teplota pohybuje dva po sobě jdoucí kalendářní dny nad 13°C a prognóza je podobná, vytápění se přerušuje.

Stejná pravidla se uplatňují i pro lokální (domovní) kotelny. Pokud to technologie umožňuje, zástupci domu však mohou domluvit s obsluhou kotelny změnu nastavení.

Novelizace občanského zakoníku od 1.7.2020

 

Dne 15. 4. 2020 vstoupil v platnost zákon č. 163/2020 Sb., který novelizuje občanský zákoník (z. č. 89/2012 Sb.,). Tento zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2020.

Pro SVJ bude jednodušší provádět změny v prohlášení vlastníka. Pro některé změny postačí hlasy většiny vlastníků.

Pokud bude některý z vlastníků omezovat nebo bránit výkonu práv ostatním vlastníkům, je v zákoně zakotven účinnější postup, jak proti tomuto vlastníkovi zakročit. Společenství bude moci při splnění podmínek navrhnout soudu prodej jednotky vlastníka, který ostatní omezuje.

Jednodušší bude přechod dluhů nejen za správu domu a pozemku, ale i dluhů ze služeb na nového vlastníka jednotky.

Úprava se týká také předkupního práva, které bylo zjednodušeno. Předkupní právo je aktuální pouze v některých případech a na omezenější dobu než tomu bylo v minulosti.

Dále je došlo k upravení hrazení nákladů oprav společných prostor, které má vlastník jednotky k výhradnímu užívání.  Užívá-li vlastník společné části domu (např. terasu), má povinnost na své náklady provádět pouze údržbu a drobné opravy.

Zvýrazněna je povinnost vlastníků oznamovat kontaktní údaje na osoby, kterým svěřil svou jednotku do užívání a nahlásit počet osob, které budou jednotku užívat. Nově také musí hlásit jména a adresu osob, které jednotku užívají na dobu „nikoli přechodnou“. Vlastníci tak musí hlásit SVJ/správci domu i své nájemce.

Upravena byla také povinnost přispívat na správu domu a pozemku s přihlédnutím ke společným částem domu, které má vlastník ve výhradním užívání.

Zrušena byla pravidla provést vyúčtování služeb do 4 měsíců od skončení účetního období a splatnost přeplatku a nedoplatku. Tyto lhůty jsou totiž uvedeny v zákonu o službách č. 67/2013 Sb.

Nově musí vlastníci předem hlásit všechny podstatné úpravy své jednotky osobě odpovědné za správu domu a pozemku. Vlastník také musí nahlásit činnosti v jednotce, které mohou vést k narušení klidu v domě (netýká se to přechodných činností).

Vlastníci musí také SVJ nahlásit předem, pokud budou užívat jednotku k podnikání nebo jiné činnosti, která může vést k narušení obvyklého klidu a pořádku v domě. Tím je myšleno například pronajímání jednotky na krátkou dobu (Airbnb).

Zálohy na služby – jejich výši, pokud to není upraveno stanovami, může nově určit zástupce SVJ samostatně (výbor, předseda svj).

Změna způsobu přispívání na správu domu a pozemku z příspěvků dle podílu na jiný, bude nové možná jen změnou prohlášení vlastníka. Tato změna bude i nadále možná jen souhlasem všech vlastníků.

Poslední změna se týká rozhodování shromáždění, které bude jako doposud volit správce domu, ale nebude schvalovat smlouvu s ním. Tuto pravomoc bude mít zástupce SVJ (výbor, předseda svj). To vše za podmínky, že tato otázka není upravena stanovami odlišně.

V případě, že nebude možné svolat řádné shromáždění – nesejde se nadpoloviční počet hlasů, bude postačovat 40% počet hlasů při konání náhradního shromáždění. Tato podmínka však musí být zapsána do stanov.

Plný provoz kanceláře

Vážení klienti,

dnem 11.5.2020 jsme obnovili plný provoz kanceláře za dodržení hygienických opatření. Prosíme, do naší provozovny vstupujte s nasazenou rouškou. Máme pro vás k dispozici dezinfekci rukou. Zároveň provádíme pravidelný úklid desinfekčními prostředky. Naši pracovníci jsou instruováni, aby s klienty jednali pouze v roušce a po kontaktu s klientem si desinfikovali ruce. Věříme, že tato opatření budou i nadále dostatečná pro minimalizaci rizika přenosu nákazy.

Lex Covid - hlasování mimo shromáždění

Vážení,

nový občanský zákoník umožňuje hlasovat mimo shromáždění, pokud je řádná schůze neusnášeníschopná. Pokud je ve stanovách uvedeno, že hlasování mimo shromáždění je možné uspořádat i v jiných případech a záleží na rozhodnutí výboru/předsedy společenství jestli tuto formu zvolí, pak nebyla tato SVJ karanténou omezena. Řada SVJ, však ve stanovách tuto možnost nemá a proto bylo jejich rozhodování zablokované nemožností svolat shromáždění z důvodu zákazu shromažďování. Vláda na tento stav reagovala změnou legislativy, která již vstoupila v platnost a která umožňuje po dobu, kdy není možné svolat shromáždění z důvodu zákazu shromažďování, uspořádat hlasování mimo shromáždění. Příslušný zákon je zde http://www.cuscz.cz/files/2684MmM.pdf. Konkrétně se jedná o ustanovení § 19 až § 22, které se uplatní po dobu trvání opatření omezujících konání shromáždění

Karanténa do 11.4.

Vážení klienti,

vzhledem k prodloužení karantény, pracujeme v upraveném režimu dále. Platí tedy zásady, které jsme zavedli na začátku karantény https://vasedomy.cz/aktuality/fungovani-v-dobe-karanteny.html.

Pokračování karantény

Vážení klienti,

vláda prodloužila karanténu do 1.4. Naše fungování se proto nemění. Naši technici, i dodavatelé jsou schopní zajistit běžnou technickou správu domů (havarijní opravy, revize, běžná údržba, běžné opravy). Logicky se odsouvají akce, kdy je potřeba hromadných návštěv bytů nebo opravy a investice, o kterých se musí rozhodnout na schůzích.

Vzhledem ke střídání administrativních pracovníků na pracovišti, dojde k prodloužení doby zpracování vyúčtování. Prodloužení očekáváme u některých klientů do května. Vyúčtování průběžně zpracováváme a distribujeme klientům, rovněž vyřizujeme ostatní administrativní požadavky.

S pozdravem,

__________________________________________

Patrik Kuta
jednatel

Fungování v době karantény


Vážení klienti,

musíme vás informovat, že vzhledem k vyhlášení karantény v naší republice jsme byli nuceni zrušit úřední hodiny naší kanceláře. Kancelář nebude do odvolání přístupná pro veřejnost.

Pokud by Vaše návštěva s ohledem na potřebu konzultace či předání písemností nebo klíčů/čipů/ovladačů byla přece jen nezbytná, kontaktujte nás nejdříve telefonicky nebo e-mailem.

V rámci telefonické či e-mailové komunikace jsme Vám k dispozici. Pokud byste potřebovali zásah ve vašem bytě a jste v karanténě, sdělte nám tuto skutečnost již při prvotním telefonickém nebo e-mailovém kontaktu.

Provoz firmy

Prozatím v termínu 17.3.-24.3. se budou zaměstnanci fungovat v režimu střídání na pracovišti. Naším cílem je snížit riziko nákazy zaměstnanců a zachovat tak kontinuální fungování naší firmy. Kolegové se proto budou v kanceláři střídat a budou zajišťovat nezbytné služby pro zajištění technického fungování domů a administrativy. Technici, kteří nebudou v kanceláři, budou pracovat z domova. V pracovní době budou vyřizovat všechny běžné záležitosti po telefonu/e-mailu. Ve výjimečných záležitostech, které nesnesou odkladu, budou navštěvovat domy. Běžná údržba a naši dodavatelé, včetně havarijní služby aktuálně fungují v běžném režimu.

Vzhledem k tomu, že situace se může průběžně měnit, prosíme sledujte náš web, kde budeme zveřejňovat v aktualitách další informace.

S pozdravem,

__________________________________________

Patrik Kuta
jednatel

 

Koronavirus - ochrana zaměstnanců

Vážení klienti,

pokud jste v karanténě a potřebujete zásah ve vašem bytě nebo nebytovém prostoru, prosíme sdělte nám informaci o vaší karanténě při domlouvání návštěvy s naším pracovníkem.

Zaměstnanci SVJ a BD - aktuální povinnosti

Zpracovali jsme pro vás přehled aktuálních povinností SVJ a BD vůči finanční správě a zaměstnancům v roce 2020. Informace naleznete zde http://vasedomy.cz/povinnosti-vuci-financni-sprave-a-zamestnancum.html

Vánoční přání klientům - Vaše domy, s.r.o.

Zhodnocení finančních prostředků SVJ a BD a pojištění vkladů

V tomto roce začaly banky pozvolna zvyšovat úrokové sazby na běžných a spořících účtech. Zástupci SVJ a BD, by s péčí řádného hospodáře, měli zvážit zda jsou finanční prostředky jejich subjektů řádně zhodnocovány. Z důvodu ochrany a likvidity finančních prostředků jsou pro uložení finančních prostředků SVJ a BD používány běžné účty, spořící účty a termínované vklady bank. Důležitým aspektem je také zákonné pojištění vkladů do výše 100tis. EUR u jednoho bankovního ústavu. Nad tuto částku již prostředky nejsou pojištěny. Pokud má SVJ nebo BD vyšší částky uložené u jedné banky, měli by zástupci v rámci své odpovědnosti zvážit rozložení prostředků do více bank.

Aktuálně nás oslovila nabídka UniCredit bank, která nabízí úročení vkladu na běžném účtu 1% v rámci kampaně "Konta DOMOV".

Posouzení dodávek plynu a elektřiny

Vážení klienti,

při optimalizaci dodávek plynu a elektřiny u našich klientů spolupracujeme s mimo jiné s firmou Optimal Energy. Zpracovávají pro domy v naší správě posouzení dodávky uvedených komodit dle aktuálních cen jednotlivých dodavatelů. Firma nám nabídla, že může posloužit i obyvatelům domů v naší správě, kteří mají uzavřené individuální smlouvy na dodávky plynu a elektřiny.

Pokud budete chtít zpracovat posouzení dodavatelů elektřiny a plynu, můžete se obracet na pana Prokeše na níže uvedených kontaktech.

 

Znáte nějaké úspory, která Vás nestojí ani korunu, mají nulové riziko a máte

je pravidelně každý rok? Neznáte? Pak využijte služby energetického poradce.

Energetický poradce Vám sníží platby za odebírané energie

 

Víte, kolik aktuálně stojí KWh elektřiny? Kolik stojí kubík plynu? Víte, jaké ceny platíte? Je to málo nebo hodně? Máte někoho, kdo Vám každý rok pohlídá dobrou cenu?

 

Společnost Optimal Energy a.s. se zabývá poradenstvím v oblasti úspor nákupních cen energií (elektřina, plyn) pro firmy, SVJ, BD, rodinné domy i jednotlivé byty. Našim klientům jsme již ušetřili více než 3 miliardy Kč přechodem k levnějším dodavatelům. 

 

Jsme největší poradenskou firmou na energetickém trhu ČR a fungujeme podobně jako poradci na pojišťovacím trhu, kteří vyhledávají pro klienty nejvýhodnější pojistné smlouvy. Klient nic neplatí, protože poradci mají provize od pojišťoven. My to děláme podobně na trhu s energiemi. Na rozdíl od pojištění ale dodavatelé energií své ceny často jednostranně zvyšují a využívají toho, že klienti se v těchto cenách nevyznají. S koncem roku budou dodavatelé opět rozesílat oznámení o zdražení elektřiny. Víte, že se Vás toto zdražení týkat nemusí a stávající ceny si můžete naopak snížit?

 

Pokud Vám dává smysl mít zdarma svého pojišťovacího poradce, protože Vám ukáže možnosti, jak ušetřit na pojistkách bez ztráty jejich kvality, zvažte možnost mít také zdarma svého energetického poradce. Ukáže Vám možnosti, jak na Vašich odběrných místech ušetřit za energie od několika tisíc u bytů až po desítky tisíc u domů ročně.

 

Na základě průběžných analýz trhu s energiemi Vám bezplatně provedeme porovnání Vašich stávajících cen energií s nejvýhodnějšími nabídkami ověřených a spolehlivých dodavatelů energií na trhu v ČR. V případě, že zjištěné úspory pro Vás budou zajímavé a rozhodnete se na základě nich pro změnu, bezplatně pro Vás zajistíme i bezproblémový přechod ke zvoleným levnějším dodavatelům energií, takže se nemusíte o nic starat a přitom šetříte na cenách energií i na distribučních poplatcích.

 

Máte-li u stávajících dodavatelů energií uzavřeny smlouvy s víceletými úvazky, necháme je doběhnout, abyste neplatili žádné sankce, nebo je dokážeme bez sankcí vypovědět dle Energetického zákona. Již nyní Vám ale nabídneme levnější energie.

 

V případě zájmu o úspory plateb za energie či dotazů nás neváhejte kontaktovat. Rádi Vám pohlídáme ceny energií a tím Vám budeme šetřit zajímavé peníze i dlouhodobě. 

S přáním příjemného dne

 

Ing. Vladimír Prokeš

energetický poradce

 

Kurzova 2245, 155 00 Praha 5

tel: 608 155 338

e-mail: prokes@quentisgroup.cz

 

Přechod na vysílání televize v kódu DVB-T2

Vážení klienti,
27. listopadu 2019 bude v Praze ukončeno vysílání multiplexu České televize v kódování DVB-T. Postupně bude zrušeno vysílání u dalších multiplexů v tomto kódování.

V bytových domech, kde je provozována společná televizní anténa, je pro přechod na nové kódování potřeba provést úpravy antén i zesilovače společné televizní antény. I po této úpravě již bude možné na společných anténách provozovat pouze televize nebo set top boxy, které podporují kódování DVB-T2.

Naši technici včas informovali zástupce domů v naší správě (výbory, předsednictva a soukromé vlastníky domů). Pokud zástupci domů odsouhlasili úpravu společné televizní antény, byla úprava provedena nebo je naplánované její provedení tak, aby nedošlo k přerušení příjmu.

Další informace o problematice naleznete na těchto odkazech:
dvb-t2.cz/
www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/technika/digitalni-pozemni-vysilani-dvb-t/vysilaci-sit-1/planovane-ukonceni-provozu/

Nová povinnost – dálkový odečet

Vážení klienti,

z přijaté Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2018/2002, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti plynou pro bytové domy nové povinnosti. Konkrétně se jedná o požadavky na měřidla TEPLA a TEPLÉ VODY:

 • od 25. 10. 2020 je možné instalovat pouze měřidla s dálkovým odečtem
 • do 1. 1. 2027 musí být měřidla doplněna dálkovým odečtem nebo vyměněna za měřidla s dálkovým odečtem

Vzhledem k cyklu kalibrace 4 roky pro poměrová měřidla tepla a 5let pro poměrová měřidla vody (teplé i studené), je vhodné, když se bytové domy zaměří na první termín a nová měřidla již budou instalovat pouze s dálkovým odečtem.

Směrnice dále nařizuje, že:

 • od 25. 10. 2020 musí být k dispozici odečet 2x ročně, pokud jsou ještě měřidla bez dálkového odečtu. Pokud jsou již měřidla s dálkovým odečtem, musí být k dispozici odečet 4x ročně.
 • od 1.1.2022 musí být k dispozici odečet 1x měsíčně, mimo topné období je možné vynechat odečet tepla.

V odrážkách zmiňujeme odečet a v některých materiálech je zmiňováno vyúčtování, ale bude se nejspíše jednat o sdělení spotřeby za období, nikoli o vyúčtování nákladů. V současné době není k dispozici platná česká legislativa, a proto se podmínky pro české prostředí mohou ještě upřesnit, nicméně se nedá předpokládat, že by se směrnice EU neimplementovala.

Pro bytové domy znamená tato legislativa to, že by již měly při výměně/kalibraci měřidel tepla a teplé vody měly zvážit, jestli vzhledem k času instalace splní stávající a budoucí požadavky. Dále je důležité mít jistotu, že instalovaná měřidla s dálkovým odečtem bude možné bez problémů odečítat v průběhu roku a zajistit obyvatelům přístup k informacím o spotřebě. Toto nařízení může klást velké nároky na odečtové firmy, zástupce domů a správce domů. Je proto vhodné tuto problematiku vyřešit včas.

Skutečný majitel SVJ - možná změna zákona

Dostali jsme neoficiální informaci, že by mohla být přijata novela zákona, která by zbavila společenství vlastníků povinnost do 1.1.2021 zapsat skutečného majitele. Pokud by došlo do doby účinnosti k této změně, budeme o ní naše klienty informovat. Zároveň jsme zatím pozastavili zpracovávání zápisů skutečného majitele pro klienty, kteří si tuto službu u nás objednali, aby nedošlo k marnému vynakládání prostředků.

Přerušení dodávky vody

PVK s předstihem oznámilo větší přerušení dodávek vody ve Stodůlkách 9.-10.4.2019:

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Amforová; Archeologická 1883/4; Bavorská 2879/3, 1138/6, 856/14, 2666/16, parcelní čísla: 1050/1, 1235/51, 1562/11; Bekova; Bellušova; Brdičkova (celá ulice - kromě č.p. 1878); Bronzová 2572/4, 1387/37, parc.č. 2010/172; Fantova; Flöglova; Františka Janečka; Hábova; Heranova; Holýšovská; Hostinského (celá ulice - kromě 2655/6, 1076/8); Hynka Puce; Chalabalova 1613/1, 1610/5, 1609/9, 1606/15, 1601/25, 1600/27, 1597/33, 1595/35; Chlupova; Jeremiášova 1106/1, 2581/2; Jindrova 1389/58; K Brance 1012/19; K Hájům 1233/2, 1068/4, 946/10, 821/11, 744/13, 745/15, 1318/16, 1287/22, 823/24, 1340/26, 717/28, parc.č.: 1050/285, 1235/37; Kálikova; Ke Golfu; Ke Kalvárii; Ke studánce; Kecova; Klečkova; Klementova; Klukovická; Kocianova; Kolovečská; Kopanina ev.č. 300114067; Kovářova sudá č.o. od 94/34 do 193/54, 1614/59, 545; Kuncova 1580/1, 1617/3, 2573/3a; Laurinova; Líšnická 974/3, 975/5; Lýskova 1593/38, 1589/41, 2071/53; Márova; Medunova parc.č. 160/17; Mukařovského 2934/1; Műnzerbergerových 2811/8; náměstí Junkových; Neústupného; Oistrachova parc. č. 140; Okruhová; Příčka; Siemensova; Svitákova; Šostakovičovo náměstí 1515/5; Šustalova; Tlumačovská 2833/23; Trávníčkova; U jezera (celá ulice - kromě 2031/34); V borovičkách; Vackova parc.č. 151/51; Vlachova; Waldesova; Za Mototechnou (celá ulice – kromě 2587/1, 2813/2b); z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Aktuální info zde.

Napojení na hasiče - nový alternativní dodavatel

Řadu let existoval monopol jedné firmy, která mohla zajišťovat on-line napojení elektrické požární signalizace na hasičský záchranný sbor. V současné době nabízí tyto služby nová firma. Firma nabízí podstatně nižší cenu, ale je potřebná značná investice do přechodu na novou technologii. Bohužel máme informace, že původní firma do dvou let skončí právě pro to, že nechce přejít na novou technologii komunikace. Je tedy otázka, zda nebude po této době existovat opět jen jeden dodavatel. Našim klientům postupně předkládáme nabídky alternativního dodavatele uvedených služeb.

Odměny - zvýšení hranice pro sociální pojištění

Od 1.1.2019 byla zvýšena hranice pro povinnost odvádět sociální pojištění z odměn statutárních orgánů (členů výborů a představenstev). Původní hranice 2499,-Kč/měsíčně byla zvýšena na 2999,-Kč/měsíčně. Je tedy možné vyplácet odměny 2999,-Kč měsíčně bez povinnosti odvádět sociální pojištění.

Vánoční přání

Všem našim klientům i dalším dobrým lidem přejeme příjemné prožití vánočních svátků a šťastný start do nového roku.

Vaše domy, s.r.o.

Evidence skutečných majitelů - nová povinnost pro SVJ a BD

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat o nové povinnosti, kterou na vás klade státní správa. Stát se rozhodl definovat a evidovat skutečné majitele všech právnických osob. Bohužel se tato povinnost vztahuje i na SVJ, BD. Jsou stanoveny lhůty pro splnění této povinnosti.

Kompletní informace naleleznete v sekci Informace pro zástupce domů.

 

Zvýšení pojištění odpovědnosti - Vaše domy, s.r.o.

Vzhledem k rostoucímu počtu klientů a také díky tomu, že vykonáváme již v několika domech funkci předsedy společenství, jsme se rozhodli zvýšit pojistnou částku pro krytí podnikatelských rizik. Pojistná částka pro odpovědnost za škodu způsobenou klientovi činí nyní 10.000.000 Kč.

Omezený provoz kanceláře - 19.9.2018

Dne 19.9. budou všichni zaměstnanci větší část dne na školení, proto bude provoz naší kanceláře omezený. Omlouváme se za případné obtíže.

Přechod na vyšší zabezepčení Internetu

V průběhu července dochází k aktualizaci webových prohlížečů. Nově budou vyžadovalt šifrování přihlašovacích údajů - protokol https. U webů, které nepoužívají šifrovaný protokol https, prohlížeče hlásí - nezabezpečený web a mohou odmítnout přístup.

My jsme již v počátkem května objednali aktualizaci našeho webu. Bohužel do dnešního dne nám dodavatel ani přes mnohé urgence a zaplacenou zálohu objednané řešení nedodal. Může se proto stát, že vám bude prohlížeč při přístupu k našemu webu hlásit, že není zabezpečený. Omlouváme se za obtíže při přístupu k našemu webu a ujišťujeme vás, že na odstranění problému pracujeme.

Vaše domy, s.r.o.

Nová technologie pro přeposílání zpráv

Vážení klienti,

náš poskytovatel webhostingových služeb nám oznámil, že přechází na novou technologii e-mailových konferencí. Tyto konference používáme pro komunikaci se zástupci domů. Důvodem pro změnu technologie je nižší bezpečnost současného systému, ukončení jeho podpory a omezené možnosti při filtrování nevyžádaných zpráv.

V průběhu června budou stávající konference včetně nastavení převedeny do nového systému. Převod proběhne bez výpadku. Nový systém bude fungovat stejně jako původní. Konference Vám nově bude automaticky zasílat zprávu o tom, že Vaší zprávu přeposlala účastníkům konference.

Věříme, že změna proběhne bez problémů a výhodou bude zvýšení bezpečnosti přeposílání zpráv.

GDPR - materiály rozeslány klientům

Dnes jsme našim klientům rozeslali materiály pro splnění požadavků GDPR při správě bytových domů. Dokumenty obsahují návrh dodatku ke smlouvě na správu domu, kde se zavazujeme ke splnění povinností zpracovatele, dokument pro provedení posouzení zpracování osobních údajů správcem osobních údajů a dokument s informací o zpracování osobních údajů a právy subjektu údajů pro obyvatele domů.

Pro zástupce domů jsme připravili také základní informace na našem webu.

Předpokládáme, že problematika splnění požadavků GDPR se bude dále vyvíjet a proto jsme připravení našim klientům poskytovat další informace.

Příprava na GDPR

Pro naše klienty (SVJ, BD, soukromí majitelé) připravujeme dodatek ke smlouvě pro správu domu. Tento dodatek bude obsahovat popis odpovědností správce a zpracovatele osobních údajů a zavážeme se v něm k dodržování konkrétních legislativních požadavků.

Dále připravujeme oznámení pro subjekty údajů (nájemce, vlastníky jednotek, družstevníky), které bude obsahovat označení správce a zpracovatele osobních údajů a práva subjektu vzhledem ke zpracování jeho osobních údajů. Tento dokument poskytneme našim klientům, aby jej sami nebo našim prostřednictvím distribuovali subjektům údajů.

Třetím dokumentem bude návod jak provézt analýzu zabezpečení osobních údajů zpracovávaných přímo správci údajů (SVJ, BD, soukromí majitelé). Naši klienti by si měli posoudit jaké osobní údaje, k jakým účelům a v jaké rozsahu zpracovávají. Následně by si měli posoudit, zda zpracovávají osobní údaje ke správným účelům a mají je odovídajícím způsobem zabezpečené.

Věříme, že vzhledem k současnému poznání podmínek zavedení Obecného nařízení pro ochranu osobních údajů je to maximum, co je možné vykonat pro splnění legislativních podmínek.

Předkupní právo - opět v platnosti

Vážení klienti,

chtěli bychom vás informovat, že od 1. 1. 2018 nabylo opět v platnost tzv. předkupní právo (předkupní právo neplatilo od 1.1.2015 do 31.12.2017). Pokud spoluvlastník nemovité věci převádí svůj spoluvlastnický podíl, ostatní spoluvlastníci tedy mají k převáděnému podílu předkupní právo.

Pro členy společenství vlastník a bytových družstev je důležité vědět, že toto právo se vztahuje i na spoluvlastnictví jednotek hromadných garáží a spoluvlastnictví jednotek ve spoluvlastnictví všech členů společenství.

Předkupní právo, ale platí i v případě, pokud některý ze spoluvlastníků nemovité věci převádí svůj podíl bezúplatně (stanovuje se cena obvyklá). Předkupní právo neplatí, pokud se jedná o převod osobě blízké nebo jinému spoluvlastníkovi. Spoluvlastníci se nyní také mohou svého předkupního práva vzdát a to i s účinky na své právní nástupce.

Při prodeji svého podílu na jednotce tedy musí prodávající učinit spoluvlastníkům nabídku k uplatnění jejich předkupního práva, pokud spoluvlastníci nabídku, ve lhůtě určené navrhovatelem nepřijmou, jejich předkupní právo zaniká.

Pokud prodávající poruší povinnost nabídnout svůj podíl k odkoupení ostatním spoluvlastníkům, mají tito nárok na náhradu újmy, která jím tím vznikla. Porušení tohoto práva však nemá vliv na platnost uzavřené smlouvy. Nicméně poškozený spoluvlastník se může domáhat svého předkupního práva i na novém vlastníkovi podílu.

Celá problematika je, jak je zvykem v českém právu, mnohem složitější, proto doporučujeme pro konkrétní případy právní konzultaci.

 

Vánoční přání

Všem našim klientům bychom chtěli poděkovat za příjemnou spolupráci a přejeme vám příjemné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.

GDPR - hrozba pro SVJ a BD?

GDPR - nové nařízení EU o ochraně osobních údajů se vztahuje na všechny zpracovatele a správce osobních údajů. Směrnice vstupuje v platnost od 25.5.2018. Obecně lze říci, že cílem této legislativy je důslednější a přesnější vymáhání pravidel, která jsou již řadu let upravena naším zákonem č. 101/2000 o ochraně osobních údajů. Pokud subjekt dodržuje stávající zákon, nebude mít problém přizpůsobit se drobným změnám. Konkrétní výklad pravidel se stále upřesňuje. Nejlepší zdroj aktuálních informací je Úřad na ochranu osobních údajů, který přináší v sekci Otázky a odpovědi praktické informace pro zpracovatele a správce osobních údajů.

V bytových domech osobní údaje zpracovávaní většinou správcovské firmy. Pro zpracování za účelem správy bytových domů, SVJ a družstev není potřebná registrace u úřadu. Každá správcovská firma si musí zajistit řádnou ochranu osobních údajů klientů a nesmí je používat k jinému účelu než je stanovený zákonem. V tom se s GDPR nic nemění.

Společenství a bytová družstva si však musí uvědomit, jestli osobní údaje vlastníků, nájemců a zaměstnanců, které zpracovávají, mají řádně zabezpečeny. V posledních letech si družstva a SVJ zřizovala nebo předplatila různé komunikační portály, kde jsou ukládány osobní údaje jejich členů ať už ve formě kontaktních údajů nebo třeba uložených smluv, presenčních listin, zápisů a jiných dokumentů. Zabezpečení těchto míst a smluvní ošetření zpracování osobních údajů provozovateli portálu by mělo být předmětem zkoumání. V neposlední řadě by si družstva a SVJ měla uvědomit, že je nezbytné chránit osobní údaje i v listinné podobě, na fyzických nosičích dat a v počítačích uložených například v prostorách v domě. Přístup ke všem osobním údajům a to i v archivech by měl být omezený pouze na oprávněné osoby (představitele SVJ a BD).

GDPR - je v některých článcích na internetu prezentováno s cílem vzbudit paniku a nabídnout odpovídající placená "školení", "semináře", "konzultace" a "certifikaci". Představitelé subjektů by si proto měli rozmyslet a ověřit jestli nabízené služby opravdu potřebují a zda jsou nabízeny za odpovídající cenu.

Jak je vidět, situace v implementaci GDPR je zatím ještě částečně nejasná. My však problematiku stále sledujeme a našim klientům dáme včas praktická doporučení jak na impelmentaci těchto pravidel reagovat.

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti se správou bytových domů nás vedou ke konkrétním doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností. 

 1. V bytě nenechávejte otevřená okna a balkónové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.
 2. Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.
 3. Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.
 4. Zajistěte si vybírání schránky každý týden.
 5. Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.
 6. Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.
 7. Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.
 8. Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

 

NOZ - co platilo, neplatí…

Ve své praxi se ještě občas setkáváme se dvěma zásadními otázkami při změně stanov SVJ vzniklých před 1.1. 2014. První je, zda je potřeba notáře ke změně stanov a druhá zda je nutné upravit název společenství v souladu s NOZ.

Stanovy
Některé rejstříkové soudy odmítaly vložit změnu stanov jinak než formou notářského zápisu. Na společenství tedy bylo, zda si objedná notáře a zaplatí cca 8.000- Kč za notářský zápis osvědčující změnu stanov nebo zda schválí změnu stanov bez účasti notáře a „zkusí“ zda rejstříkový soud nové stanovy do rejstříku vloží. Rovněž bylo v odborné veřejnosti zmiňováno, že soud sice může stanovy do rejstříku vložit, ale později se může ukázat tato forma změny jako neakceptovatelná. Řada společenství se proto rozhodla investovat nemalé prostředky do notářského zápisu.
Rejstříkové soudy dva a půl roku nebyly schopny sjednotit svou judikaturu. Nakonec se tak stalo a rejstříkové soudy by se měly řídit pravidlem, že společenství vzniklá před 1.1.2014 (pokud to jejich stanovy nevyžadují) nemusí provádět změny stanov formou notářského zápisu. Bohužel se zdá, že peníze marně vynaložené na notářské zápisy již společenstvím nikdo nevrátí.

Název
NOZ v § 1200 odst. 2 písm. a) vyžaduje, aby název společenství obsahoval slova „společenství vlastníků“ a označení domu. Tato podmínka byla novelizací NOZ formou zákona č. 460/2016 Sb. ze dne 14. 12. 2016 zrušena. Změna názvu společenství vzniklých před 1.1.2014 již není vyžadována.
Společenství, která změnu provedla a v termínu požadovaném NOZ investovala do následné změny všech dokumentů a informování dodavatelů, odběratelů, úřadů atd. opět vynaložila tyto prostředky zbytečně bez naděje na jejich náhradu.

Závěrem
Často se uvádí, že Češi nechávají vše na poslední chvíli, nebo rovnou požadavky legislativy ignorují. Bohužel zmíněné příklady dokládají, že tato praxe může ušetřit značné finanční prostředky a zbytečně vynaloženou energii…
 

Přijímání pošty pro SVJ a BD

Od počátku naší činnosti se potýkáme s tím, že členové výborů a předsednictev některých našich klientů nevybírají pravidelně poštovní schránky jejich společenství a družstev nebo nevyzvedávají doporučené zásilky pro tyto subjekty. Některé instituce a firmy bohužel neakceptují změnu zasílací adresy na správce nebo je tato změna pro SVJ a BD komplikovaná.

Pro několik našich klientů však mělo zanedbání vyzvedávání pošty určené jejich subjektům neblahé následky. Příkladem může být několik případů zrušení pojistné smlouvy, kdy dům byl několik měsíců nepojištěný, zrušení řízení na rejstříkovém soudu pro nedodání požadovaných dokumentů nebo prodloužení řešení pojistných událostí. Řada zákonných sankcí také hrozí od úřadů, které vyžadují komunikaci přímo s SVJ a BD.

Chtěli bychom tímto apelovat na členy výborů a předsednictev aby nezanedbávali povinnost přijímat poštu pro své subjekty. Zároveň velmi doporučujeme zřízení datové schránky pro jejich právnické osoby. Tento úkon je velmi jednoduchý a časově i technicky nenáročný (doporučujeme používat Czechpointy na úřadech, nikoli na pobočkách České pošty). Datová schránka se následně nastaví tak, aby zasílala výzvy k vyzvednutí dokumentů. Datová schránka nevyřeší všechnu důležitou korespondenci, ale významnou část ano protože například státní správa je povinná přes DS komunikovat přednostně. Zároveň se také zjednodušuje komunikace druhým směrem, kdy místo tisku dokumentů a zasílání doporučenou poštou, je možné většinu podání jednoduše zaslat úřadům z datové schránky.

Změna sídla

V souvislosti se stěhováním do nové kanceláře jsme změnili také adresu sídla společnosti. Nyní již máme stejnou adresu sídla společnosti i kanceláře na Praze 5. Adresa: Vaše domy, s.r.o., Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5.

Změna adresy - stěhování

Vážení,

po osmi letech majitel domu, ve kterém sídlíme, prodal dům obci pro vybudování domova pro seniory. Byli jsme proto nuceni najít novou kancelář. Naše nová kancelář se nachází v historické budově v Kovářově ulici č. 23 ve Stodůlkách naproti kostelu, cca 2km od naší současné kanceláře. 

Stěhování bude probíhat 20. a 23.1.2017. V těchto dnech mohou být naše služby omezené.

Jak se k nám dostanete:

Autem: Z ulice Armády nebo Oistrachova zahnete do ulice Mládí (okolo KD Mlejn). Na první křížovatce zahnete vlevo a po cca 300m uvidíte po levé straně budovu ve které sídlíme. Parkování je přímo před budovou nebo v blízkém okolí.

Metrem: Ze stanice "Stodůlky" se vydejte na východ na Šostakovičovo náměstí. Na konci náměstí zahnete vlevo po chodníku dolů na náměstíčko. Pokračujte ve směru, ze kterého jste přišli, do uličky K Brance. Po cca 70m uvidíte vpravo budovu, ve které sídlíme (na křižovatce ulic K Brance a Kovářova).

Autobusem: Ze zastávky "Kovářova - KD Mlejn" (BUS 174, 137) se vydejte z kopce (po levé ruce budete mít KD Mlejn). Na nejbližší křižovatce zahněte vlevo, na další křižovatce opět vlevo do ulice Mládí, která přechází v ulici Kovářovou. Kovářovou ulicí směrem ke kostelu ujdete cca 300m a vlevo uvidíte budovu, ve které sídlíme.

Nová adresa:

Kovářova 39/23, 155 00 Praha 5 - Stodůlky

Mapa

Vánoční přání

Společnost Vaše domy, s.r.o. přeje všem svým klientům krásné prožití Vánočních svátků a úspěšný vstup do roku 2017.

Novoročenka VD 2017

Vzdělávací vycházka po Jinonicích a Butovicích 6. 10. 2016

Vážení zástupci domů,

rádi bychom vám, jako správce vašeho domu nabídli malé poděkování za dosavadní spolupráci, a sice formou účasti na odborně komentované vzdělávací vycházce po historických Jinonicích a Butovicích dne 6.10.2016 od 17:30 hodin. Účast na vycházce je pro obyvatele námi spravovaných domů bezplatná.

Butovice - historické foto

Vycházka nás povede ze starých Jinonic, kde si ukážeme bývalý Jinonický dvůr, do starých Butovic, které si dodnes zachovaly svou venkovskou podobu a zůstaly tak v moři velkoměsta prakticky nedotčené. Zde nás čeká náves s rybníkem, několik velkých statků s barokními branami, vesnické domky a chalupy. Podíváme se také k románskému kostelu sv. Vavřince s dřevěnou zvonicí a prohlédneme si tamější romantický hřbitov. Zjistíme také kde se rozkládalo butovické hradiště, nejstarší doklad zdejšího osídlení.

Vycházku po odborné stránce povede Ing. arch. Petr Kučera, který má v popularizaci architektury značné zkušenosti a možná jste se s ním již setkali v rámci sdělovacích prostředků (více např. zde a zde  ). Zde můžete nahlédnout na reakce na vycházku po Stodůlkách v létě.

Protože počet účastníků na vycházce je kapacitně omezen, je třeba se předem zaregistrovat zde:

goo.gl/forms/y7LRc3dT43jGAOvi2

V případě, že by se na vás nedostalo místo, či nebudete mít v uvedenou dobu čas, nezoufejte. Když bude zřejmé, že by mezi vámi byl o podobné akce větší zájem, pokusíme se vycházky opakovat.


Děkujeme vám za dlouhodobou spolupráci a těšíme se na případné setkání s registrovanými dne 6. 10. 2016 v 17:30 ve vestibulu stanice metra Jinonice.

S úctou
S pozdravem,
Ing. Jan Zíka

Termín pro úpravu stanov SVJ se přibližuje

Zjišťujeme, že i řada našich klientů zatím neuvedla stanovy SVJ do souladu s Novým občanským zákoníkem. Termín je jednoznačně stanovený zákonem do 31.12.2016. Je jisté, že po tomto termínu budou desítky, možná stovky SVJ, které změnu v termínu neprovedou. Jsme však přesvědčeni, že členové výborů a předsedové společenství se vystavují velkému riziku, že ponesou případné následky nesplnění této zákonné povinnosti.

Pokoušíme se proto povinnost přizpůsobit stanovy Novému občanskému zákoníku našim klientům opět připomenout a poskytnout jim podporu pro provedení této změny.

Jak zajistit byt před dovolenou?

Naše mnohaleté zkušenosti se správou bytových domů nás vedou ke konkrétním doporučení, která vychází z nejčastějších problémů řešených v průběhu letních a zimních dovolených. Není naším cílem uvést všechny mnohokrát publikované a „drahé“ rady. Uvádíme jen „levné“ a podle našeho názoru důležité rady vycházející z našich zkušeností.

 • V bytě nenechávejte otevřená okna a balkonové dveře a to ani na ventilaci nebo mikro ventilaci.
 • Pokud máte okna nebo lodžii v dosahu ze země nebo ze střechy, osaďte si kliky s aretací pomocí tlačítka nebo zámku.
 • Nenechávejte klíče od vozidel a nemovitostí a další lehce přenosné a hodnotné věci volně přístupné.
 • Zajistěte si vybírání schránky každý týden.
 • Vypněte přívod vody do bytu (případně topení v letním období). Ventily jsou zpravidla u bytových měřidel.
 • Vypněte elektrické spotřebiče, které nemusí být zapnuté v průběhu dovolené.
 • Ujistěte se, že jste správci nahlásili aktuální kontakt pro řešení havárií v bytě.
 • Uložte záložní klíče od bytu u někoho, kdo může byt zpřístupnit v případě havárie.

S architektem po Stodůlkách - reakce účastníků

Vycházky s architektem po Stodůlkách se zúčastnilo cca dvacet osob. Kladné reakce účastníků nás velmi potěšily a motivují nás k tomu, abychom podobné akce dále pořádali. Pan architekt má zpracované povídání i o dalších čtvrtích, takže se pokusíme na podzim uspořádat další vycházku s odborným výkladem o historii a architektuře.

Reakce účastníků vycházky po Stodůlkách 16.6.2016

Děkujeme mnohokrát, že jste nám umožnili krásnou vycházku s panem architektem Kučerou.
Budeme se těšit na další, třeba ty navrhované Jinonice.
Zdravíme a přejeme hodně úspěchů a pěkné dny.
Mgr. L. Z. , A. P.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den,
dekujeme za prijemny vylet s poucenim. Bylo to moc pekne a radi se zucastnime i dalsich podobnych akci, budou-li nejake.
K.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den pane inzenyre Ziko,
Prohlidka Stodulek s Ing. arch. Kucerou se mne i manzelovi moc libila a radi bychom se zucastnili i pripadnych dalsich Vami poradanych akci.
S pozdravem
V.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobrý den,

dnes jsme se s manželem zúčastnili vycházky s architektem Kučerou a chtěli bychom vám moc poděkovat, za zorganizování této akce. Přistěhovali jsme se do Stodůlek před 16 ti lety, a i když jsme si je již za ty roky docela dost prošli, přesto se nám procházka s výkladem a historickými souvislostmi velice líbila.
Moc vám za to děkujeme a pokud budete organizovat podobnou akci v některé jiné části , budeme rádi, pokud se o akci dozvíme.

Přejeme vám příjemný den.

manželé S.
---------------------------------------------------------------------------------------

Dobry den,

velice zajimavy a srozumitelný výklad po stopách historie Stodulek.

U.
 

S architektem po Stodůlkách

 Společnost Vaše domy, s.r.o. pořádá pro klienty tématickou vycházku po čtvrti Stodůlky