Evidence skutečných majitelů

Vážení představitelé domů,

je možné, že se k vám dostala informace ohledně nové povinnosti společenství vlastníků a bytových družstev ve věci oznámení tzv. skutečných majitelů.

Ano, opravdu SVJ i BD tuto povinnost mají, a to přesto, že původní smysl zákonných úprav přinášejících tuto povinnost je zcela jiný a pohybuje se v oblasti boje proti legalizace výnosů z trestné činnosti atp. Více i s uvedením souvisejících právních norem se můžete dočíst např. zde: http://www.sagit.cz/info/evidence-udaju-o-skutecnych-majitelich-pravnickych-osob .

Tak, jak je povinnost zápisu do neveřejného rejstříku vykládána, nebudou v oblasti SVJ a BD zapsány do tohoto nového rejstříku žádné další skutečnosti, než které již lze vyčíst z existujících veřejných rejstříků. V drtivé většině případů dojde pouze k opětovnému zápisu členů statutárních orgánů a ve zcela marginálním počtu případů, dojde k zápisům vlastníků, kteří se podílejí více než 25% na vlastnictví BD, či na vlastnictví nemovitosti, při které vzniklo příslušné SVJ.

Podstatná informace je, že zatím není stanoven zákonný postih, pokud k zapsání skutečných majitelů nedojde.

Povinnost zápisu se pro SVJ a BD liší v předepsaném termínu a poplatku za zápis.

BD mají povinnost oznámit skutečné majitele do 1. 1. 2019. Do tohoto termínu je podání oznámení na soud bez poplatku. Po tomto termínu s poplatkem 1.000 Kč. V případě BD tedy lze doporučit podat návrh do konce roku 2018.

SVJ mají povinnost oznámit skutečné majitele do 1. 1. 2021 a od poplatku jsou zatím bez časového omezení zákonem osvobozena. U SVJ tedy není žádný spěch, nic však nebrání skutečné majitele oznámit již nyní. Může se stát, že zápis bude časem zpoplatněn. Může se také stát, že tato povinnost bude SVJ odňata.

Skutečnosti se oznamují pomocí formuláře, který lze on-line vyplnit zde:

https://issm.justice.cz/podani-navrhu/formular

Vyplněný formulář je třeba na příslušný soud podat:

a) buď prostřednictvím datové schránky subjektu, který oznamuje své skutečné majitele, nebo

b) v listinné podobě (poštou či podáním v podatelně) písemně s tím, že podpisy osob jednajících za podávající subjekt musí být ověřeny.

Samozřejmě, že na základě zmocnění může za povinného oznámení učinit jiný subjekt.

Naše společnost nabídne BD, či SVJ, jejichž nemovitosti máme ve správě, přípravu dokumentů ve formě vhodné k odeslání z datové schránky, případně k vytištění, doplnění ověřených podpisů a podání / odeslání na příslušný soud. V případě jejich zájmu jsme schopni poskytnout další podrobnější informace.

 

Přejeme vám klidné Vánoce a do příštího roku pokud možno co nejméně povinností, zejména takových, u kterých lze pochybovat o jejich užitečnosti.