Evidence skutečných majitelů

Aktualizováno 30.11.2022

Zákon byl k datu 1.10.2022 novelizován. Pro SVJ/BD byla právní úprava zjednodušena. Nově již musí být registrováni pouze vlastníci, kteří vlastní více než 25% domu - u SVJ jsou to ti, kdo vlastní jednotky se souhrnným hlasovacím právem větším než 25%. Automaticky jsou registrováni členové statutárních orgánů. Jde však o formální postup, který se těchto členů nijak nedotkne a nemusí v tomto směru nic činit.

Současné znění zákona č. 37/2021 Sb.

Aktualizováno 5.5.2021

Dne 19. ledna 2021 byla schválena novela zákona č. 37/2021 Sb. o evidenci skutečných majitelů. V novele konečně došlo ke zrušení povinnosti hlásit skutečné majitele v případě SVJ. Tato povinnost byla od počátku nelogická. Nicméně původní zákon stále platí a tím i povinnost hlásit skutečné majitele SVJ. Nový zákon platí až od 1.6.2021. Ministerstvo spravedlnosti deklarovalo, že nebude za nesplnění povinnosti hlásit skutečné majitele uplatňovat žádné sankce. Pro SVJ je tedy doporučený postup spolehnout se na tuto deklaraci a žádné kroky nepodnikat.

BD tuto povinnost mají, a to přesto, že původní smysl zákonných úprav přinášejících tuto povinnost je zcela jiný a pohybuje se v oblasti boje proti legalizace výnosů z trestné činnosti atp. Více i s uvedením souvisejících právních norem se můžete dočíst např. zde.

Tak, jak je povinnost zápisu do neveřejného rejstříku vykládána, nebudou v oblasti BD zapsány do tohoto nového rejstříku žádné další skutečnosti, než které již lze vyčíst z existujících veřejných rejstříků. V drtivé většině případů dojde pouze k opětovnému zápisu členů statutárních orgánů a ve zcela marginálním počtu případů, dojde k zápisům vlastníků, kteří se podílejí více než 25% na vlastnictví BD.

Podstatná informace je, že zatím není stanoven zákonný postih, pokud k zapsání skutečných majitelů nedojde.

BD mají povinnost oznámit skutečné majitele do 1. 1. 2019. Do tohoto termínu je podání oznámení na soud bez poplatku. Po tomto termínu s poplatkem 1.000 Kč. V případě BD tedy lze doporučit podat návrh do konce roku 2018.

Skutečnosti se oznamují pomocí formuláře, který lze on-line vyplnit zde:

Vyplněný formulář je třeba na příslušný soud podat:

a) buď prostřednictvím datové schránky subjektu, který oznamuje své skutečné majitele, nebo
 
b) v listinné podobě (poštou či podáním v podatelně) písemně s tím, že podpisy osob jednajících za podávající subjekt musí být ověřeny.

Samozřejmě, že na základě zmocnění může za povinného oznámení učinit jiný subjekt.