Zásadní změny legislativy pro bytová družstva

Rádi bychom vás informovali o některých změnách v legislativě upravující fungování bytových družstev (dále jen BD nebo družstvo). Změny vyplývají z nového občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb. – dále jen NOZ) a zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (dále jen ZOK). Jedná se o významnou úpravu zákonných povinností, jejichž nesplnění může významně ovlivnit fungování družstev.

Zásadní změnou oproti legislativnímu rámci danému obchodním zákoníkem je speciální úprava pro bytová družstva. BD tedy upravují §727 až 757 ZOK. Situace, které nejsou obsahem této části ZOK, pak družstva najdou v části ZOK věnované obecně družstvům (§552 až 726), popř. obecné úpravy obchodních korporací. Problematiku nájmu řeší NOZ.

Nejvíce se změny týkají stanov BD. Dle přechodných ustanovení ZOK (§ 777) zůstávají v platnosti současné stanovy, neplatnými se stávají pouze ta ustanovení, která jsou v rozporu s donucujícími normami ZOK. Do 30. 6. 2014 jsou družstva povinna přijmout stanovy dle nové právní úpravy a v této lhůtě je doručit do sbírky listin rejstříkového soudu. Podle našich zkušeností jsou často předmětem rozporu termíny svolávání členské schůze (nově nejméně 15 dnů před jejím konáním), délka funkčního období členů orgánu (nelze stanovit individuální délku funkčního období, celý orgán končí své funkční období najednou) či chybějící údaje, které ZOK považuje za povinné náležitosti stanov.

Nové stanovy budou mít pro fungování družstva mnohem větší význam, protože v mnoha případech se zákon odvolává právě na tento dokument. Družstva tak mají možnost stanovami do značné míry ovlivnit vlastní fungování. Mohou například omezit nebo vyloučit členství právnické osoby v BD či vyloučit spoluvlastnictví družstevního podílu u jiných osob než manželů. Pakliže stanovy výslovně nevyloučí spoluvlastnictví družstevního podílu, může počet členů (např. v důsledku dědění) významně narůstat a administrativně tak BD velmi zatěžovat.

Družstva, která nesplní výše uvedenou listinnou povinnost ve stanovené lhůtě, obdrží výzvu od soudu s dodatečnou lhůtou ke splnění povinnosti. Pokud BD ani v této lhůtě nové stanovy nedoručí, soud ho zruší a nařídí jeho likvidaci.

V dalším textu se pokusíme stručně shrnout změny, které změna zákonných norem přinesla.

Speciální úprava bytových družstev zahrnuje především:

        §727-728 dodatečná základní ustanovení (účel a předmět činnosti, firma obsahuje „bytové družstvo“)

        §729 pojem družstevní byt = družstevní byt nebo družstevní nebytový prostor ve spolu/vlastnictví BD, který BD poskytlo do nájmu členovi družstva, který se podílel na jeho pořízení členským vkladem

        §731 dodatečné povinné náležitosti stanov (podmínky, za kterých členovi vzniká právo na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu + práva a povinnosti plynoucí z členství v BD) – změny této části stanov musí odsouhlasit všichni členové s nájemní smlouvu či právem na její uzavření

        §732 zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena

        § 733-735 členství v BD

        § 736 převod družstevního podílu (nově se spolu s družstevním podílem převádí také nájem či právo na nájemní smlouvu spolu se všemi souvisejícími právy a povinnostmi, tedy i dluhy)

        § 737 přechod družstevního podílu (nově převod DP ve společném jmění manželů přechází na pozůstalého manžela)

        § 738 rozdělení družstevního podílu (možné v případě nájmu nejméně dvou družstevních bytů, nelze stanovami omezit ani vyloučit)

        §739-740 společné členství manželů v BD (pokud je podíl ve SJM, zakládá právo na společný nájem manželů – přeměna společného členství manželů na výlučné členství jednoho z nich nemá vliv na společné nájemní právo)

        § 741-747 nájem družstevního bytu (obecně řešený v NOZ + právo člena BD na nájem na dobu neurčitou a stanovení nájemného ve výši účelně vynaložených nákladů na správu družstevních bytů, opravy, modernizace a rekonstrukce domů domu, příspěvek na tvorbu dlouhodobého zdroje na opravy a investice do družstevních bytů)

        §748-749 vypořádací podíl člena BD (pokud byl nájemcem a byt nevyklidil, splatnost vypořádacího podíl posunutá do 3 měsíců po vyklizení bytu)

        §750-752 omezení hospodaření BD (zisk nesmí být rozdělený mezi členy), omezení převoditelnosti vlastnického práva BD – výjimkou jsou převody do osobního vlastnictví členů-nájemců

        §753-754 samospráva BD

        §755 členská schůze BD (jeden člen má jeden hlas, možnost určit stanovami vyšší počet hlasů pro členy-nájemce)

        §756-757 zrušení a zánik BD (podíl na likvidačním zůstatku)

Obecná úprava družstev zahrnuje nově především:

        §562 povinnost mít informační desku

        §564 vkladová povinnost splatná dle stanov, nejdéle však do 3 let od vzniku členství

        §580 seznam členů (nově požadované také údaje o adrese pro doručování, dnu a způsobu vzniku či zániku členství, výši členského vkladu a rozsahu plnění vkladové povinnosti – oznamovací povinnost členů vůči družstvu)

        §608 finanční asistence (povinné uložení listiny o finanční asistenci do sbírky listin, může nastat např. při transformaci družstva na SVJ)

        §632 orgány družstva (nově výslovně stanoveno, že funkční období končí všem členům orgánu stejně)

        §636 členská schůze svolávaná nejméně 15 dnů před jejím konáním uveřejněním pozvánky na webových stránkách družstva (nová povinnost mít webové stránky) a zasláním členům na adresu uvedenou v seznamu (uveřejnění pozvánky na www se považuje za její doručení)

        §647-648 náhradní členská schůze (usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů)

        §652-655 rozhodování per rollam (musí ho dovolovat stanovy, členům zasílán návrh rozhodnutí a jeho odůvodnění s případně dalšími podklady a lhůtou pro doručení vyjádření člena dle stanov, jinak do 15 dnů od doručení – nedoručení vyjádření považováno za nesouhlas)

        §664-668 dílčí členská schůze (pokud se nemůže ČS sejít najednou, mezi první a poslední dílčí schůzi nesmí uplynout doba delší než 40 dnů + totožné programy dílčích schůzí)

        §669-671 shromáždění delegátů pro družstva, která mají více než 200 členů

Obecná úprava obchodních korporací

        §59-62 smlouva o výkonu funkce (musí mít písemnou formu, být schválená nejvyšším orgánem a musí obsahovat sjednanou odměnu, jinak výkon funkce považován za bezplatný – náležitostí smlouvy v případě sjednání odměny je přesné vymezení všech složek odměn, určení jejich výše a způsob jejich výpočtu)

Uvedené informace by vám měly dát přehled oblastí, kterými se zabývat.  Pro naše klienty zajišťujeme právní poradenství, které zajistí výklad a pomoc zejména při úpravě stanov. Zajišťujeme rovněž účast notáře na schůzích, která je nově vyždována při změně stanov.