Novela zákona o účetnictví 2015

Společenství vlastníků / bytová družstva a novela zákona o účetnictví

 21. srpna 2015 byl schválen zákon č. 221/2015, kterým se mimo jiné mění také zákon o účetnictví 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl již uveřejněný ve Sbírce zákonů a pro společenství vlastníků (dále jen SV), resp. pro bytová družstva (dále jen BD) přinese následující novinky:

1.      zatřídění SV / BD do účetní kategorie

2.      povinnost zveřejňovat účetní závěrku

Některé důsledky novelizovaného zákona budou spojené až s obdobím od jeho účinnosti, tedy od 1.1.2016. Některé však působí retroaktivně a vyžadují podniknutí dřívějších kroků.

Kategorizace

Novela zavádí od 1.1.2016 kategorizaci účetních jednotek. SV, stejně jako BD budou ve většině případů spadat do kategorie „mikro účetní jednotka“. Toto zatřídění je dané skutečností, že SV ani BD většinou nepřekračují dvě z níže uvedených kritérií:

  1. bilanční suma (= součet čistých aktiv v rozvaze) nepřekročí 9 milionů Kč
  2. čistý roční obrat nepřesáhne 18 milionů Kč
  3. průměrný roční přepočtený stav zaměstnanců nepřekročí 10

U velkých domů v majetku bytového družstva se může stát, že bude majetek družstva větší než 9 milionů Kč. Tím však dojde k překročení jediného kritéria, což není důvodem pro přeřazení do jiné kategorie účetní jednotky.

Kategorizace účetních jednotek bude mít vliv především na rozsah povinně zveřejňovaných údajů.

Zveřejňování

Právní úprava před novelizací zákona o účetnictví neukládala SV povinnost zveřejňovat účetní závěrku. Tato skutečnost dosud vyplývá z rejstříkového zákona č. 304/2013 (§ 66 písm. c), který v této věci odkazoval na zákon upravující účetnictví.

Zákon o účetnictví stanovil listinnou povinnost pouze pro účetní jednotky zapsané do obchodního rejstříku. Z tohoto důvodu musejí účetní závěrky uveřejňovat v obchodním rejstříku družstva a pro ně se tedy novelou tato povinnost nemění. Novela však tuto povinnost ukládá všem účetním jednotkám zapsaným do veřejných rejstříků, mezi které patří též rejstřík společenství vlastníků.

 

Shrnu-li tedy výše uvedené změny, vyplyne z nich pro SV a BD následující:

        SV i BD může vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

        SV ani BD nemá povinný audit účetní závěrky

        SV, resp. BD má povinnost zveřejňovat účetní závěrku v rejstříku společenství vlastníků, resp. v obchodním rejstříku spolu s návrhem rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty

        SV ani BD nemá povinnost zveřejnit v rámci účetní závěrky výkaz zisku a ztráty, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu ani nefinanční informace

        SV i BD může výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty sestavovat ve zkráceném rozsahu

        SV i BD má povinnost uložit účetní závěrku do sbírky listin do 30 dnů po jejím schválení, nejpozději však do konce následujícího kalendářního roku

 

Zdálo by se tedy, že se SV budou muset od příštího roku připravit na nově vzniklou povinnost. Novela má však také přechodná ustanovení, která ve svých bodech 2 a 3 ukládají také SV jako účetní jednotce, která je zapsaná ve veřejném rejstříku, dodatečnou povinnost zveřejnit účetní závěrky za roky 2014 a 2015. Na tu bude třeba reagovat dříve, neboť zákon stanovuje termíny zveřejnění takto:

        účetní závěrka za rok 2014 musí být zveřejněná do 31.3.2016

        účetní závěrka za rok 2015 musí být zveřejněná do 30.11.2017

 

Účetní závěrka

Závěrem několik slov ke schvalování účetní závěrky.

        Účetní závěrku tvoří výkaz rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha k účetní závěrce, která poskytuje zpřesňující informace k výkazům.

        Účetní závěrku schvaluje nejvyšší orgán SV, tedy shromáždění vlastníků, v případě BD je jím členská schůze. (BD by měla účetní závěrku dle zákona 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, schválit do 6 měsíců po skončení účetního období. Na SV se tento zákon nevztahuje.)

        Teprve po tomto schválení je účetní závěrka v souladu se stanovami podepsaná statutárním orgánem (výborem SV, předsedou SV, resp. představenstvem BD).

        Den podpisu účetní závěrky je považován za okamžik sestavení účetní závěrky. Všechny důležité skutečnosti, které nastanou do této chvíle a jsou významné pro finanční posouzení subjektu, musejí být zachycené v účetních výkazech nebo v příloze k účetní závěrce.

        Zákon stanovuje povinnost zveřejnit účetní závěrku do 30 dnů po jejím sestavení, nejpozději však do konce následujícího účetního období, tedy kalendářního roku. Pakliže se stane, že nejsou shromáždění vlastníků či členská schůze usnášeníschopné a nelze tudíž účetní závěrku schválit, je nutné zveřejnit do konce roku alespoň účetní závěrku bez podpisových záznamů. Po úspěšném schválení účetní závěrky se pak tato dodatečně zveřejní v příslušném rejstříku.

        Povinnost zveřejnění je splněná okamžikem předání dokumentů příslušnému rejstříkovému soudu, není navázaná na samotné zveřejnění.

        Nezveřejnění účetní závěrky je správním deliktem a za tento přestupek může být uložená pokuta až do výše 3% hodnoty aktiv (od roku 2016 nově jen z čistých aktiv).

 

Zpracovala: Markéta Masojídková, 9.října 2015