Změna zákona o službách a vyhlášky o rozúčtování tepla a teplé vody

Vážení klienti,

představujeme vám změny v legislativě týkající se rozúčtování tepla, teplé užitkové vody a studené vody, které ovlivní vyúčtování roku 2016. Změny vyplývají ze Zákona o službách č. 67/2013 v novelizované podobě (č. změny je 104/2015 Sb.). Změna je účinná od 1.1.2016. Od stejného data je účinná i nová vyhláška č. 269/2015 Sb., která nahradila vyhlášku č. 372/2001 Sb.

ZÁKON O SLUŽBÁCH
Zákon o službách upravuje některé otázky s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, postup při určování záloh, rozúčtování a vyúčtování.
 
V §1 – úvodním ustanovení je uvedeno, že veškerá ujednání podle tohoto zákona musí mít písemnou podobu. Proto by si společenství vlastníků i bytová družstva měla odsouhlasit písemná pravidla pro rozúčtování měřených složek. Pravidla by měla obsahovat:

a)    počátek a konec rozúčtovacího období (obvykle od 1.1. do 31.12.)
b)    jakým způsobem probíhají odečty měřidel (ruční se vstupem do bytu nebo dálkové), přibližně v jakém měsíci budou probíhat
c)    kolik je termínů hromadných odečtů a úhrada individuálních odečtů (zpravidla 2 termíny, případný 3. termín si uživatel bytu hradí sám)
d)    zda bude povolen samoodečet, který si uživatel bytu provede sám a následně odešle/sdělí informace rozúčtovací společnosti
e)    jaké náklady budou zahrnuty do nákladů na teplo a ohřev TUV. Pokud je teplo dodáváno z centrálního rozvodu, SVJ nebo družstvo obdrží vyúčtování od dodavatele tepla. Pokud je v domě plynová kotelna, jaké náklady se do nákladů na teplo zahrnují (nejen plyn použitý pro výrobu tepla, ale i elektřina, údržba kotelny, mzda kotelníka…). Do nákladů na teplo se nezahrnují revize.
f)    podíl základní a spotřební složky: U tepla se poměr může pohybovat v rozmezí 30/70 – 50/50, přičemž obvykle se doporučuje poměr 40/60. U ohřevu TUV je poměr pevně dán 30/70. U studené vody pro TUV je 100% nákladů vyúčtováno dle spotřeby (základní složka se nepoužije).
g)    jak se postupuje při změně vlastníka jednotky (nájemce u BD)
h)    jak bude postupováno při neumožnění odečtu nebo neumožnění instalace nového měřidla (sankce)
i)    jak bude postupováno, pokud nejsou odečtena všechna měřidla v jednotce (sankce)
j)    jak bude postupováno, pokud měřidlo nemá platné úřední ověření
k)    jak bude postupováno při poruše měřidla

STUDENÁ VODA
Velmi důležitá jsou písemná pravidla pro rozúčtování studené vody (SV), neboť rozúčtování studené vody vyhláška neupravuje. Pravidla by měla obsahovat upřesnění:

a)    podle jakých kritérií budou rozúčtovány náklady na studenou vodu (vodoměry SV, osoby, směrná čísla)
b)    jak budou náklady na SV rozúčtovány při neumožnění odečtu vodoměru (sankce)
c)    jak bude postupováno, pokud nejsou odečteny všechny vodoměry v jednotce (sankce)
d)    jak bude postupováno při poruše vodoměru
e)    jak bude postupováno, pokud vodoměr nemá platné úřední ověření
f)    jak bude postupováno, pokud hodnota spotřeby vody naměřená na fakturačním vodoměru bude o více než 20% vyšší než součet náměrů bytových (poměrových) vodoměrů
g)    jak bude vyúčtována srážková voda, pokud ji dodavatel účtuje (neměla by se účtovat do nákladů na vodné-stočné).

VYÚČTOVÁNÍ DALŠÍCH SLUŽEB

Vyúčtování dalších služeb (výtah, osvětlení společných prostor, úklid, odvoz odpadu, komíny, STA, údržba zeleně atd.) by mělo být rovněž upraveno v dokumentu přijatém členy SVJ/BD.

a)    podle jakých kritérií budou vyúčtovány další služby
b)    jak budou vyúčtovány náklady spojené s odečty a rozúčtováním (zpravidla rovným dílem – na každou bytovou i nebytovou jednotku stejně apod.)

OBECNÉ POVINNOSTI
Písemná pravidla by měla obsahovat i obecné povinnosti příjemce služeb (vlastníka, nájemce BD) a poskytovatele služeb (SVJ, BD, soukromý vlastník). Povinností příjemce služeb je umožnit odečet a výměnu měřičů, hlásit změny počtu osob užívajících byt, hlásit nefunkční měřiče.

Povinností poskytovatele služeb je zajistit pravidelné ověření, příp. výměnu měřidel (u vodoměrů každých 5 let, u měřičů tepla každé 4 roky). Vyúčtování musí být příjemci služeb předáno nejpozději do 4 měsíců od skončení zúčtovacího období (zpravidla do 30.4.). Finanční vyrovnání musí být do 4 měsíců od předání vyúčtování příjemci služeb (zpravidla do 31.8.).

Na základě písemné žádosti má poskytovatel služeb povinnost doložit příjemci náklady na jednotlivé služby, umožnit mu nahlížet do podkladů a pořizovat si kopie. Případný poplatek za pořízení kopií podkladů rozhodných pro vyúčtování by měl být rovněž součástí písemných pravidel pro rozúčtování.

Příjemce služeb musí podat námitky nejpozději do 30 dnů od doručení vyúčtování, poskytovatel musí nejpozději do 30 dnů na tyto námitky odpovědět.

Dále by součástí písemných pravidel měla být i výše pokuty za prodlení s nepeněžitým plněním. Výše pokuty může být od 0 do 50,-Kč za každý započatý den prodlení. Pokud nedojde k ujednání s nájemci nebo k rozhodnutí SVJ či BD, činí 50,-Kč za každý započatý den.

Písemná pravidla pro rozúčtování by měla zjednodušit a sjednotit postupy při vyúčtování služeb tak, aby příjemce služeb předem věděl, jakým způsobem bude probíhat rozúčtování a vyúčtování nákladů, reklamace vyúčtování, výplata přeplatků a úhrada nedoplatků. Obecná pravidla nikdy nemohou předjímat všechny situace, které mohou v reálném životě nastat, ale usnadňují a předem určují, jak se bude postupovat v  situacích, které obvykle nastávají.

ZÁVĚR
Věříme, že jsme vám v článku podali vyčerpávající informace. Pro naše klienty nabízíme v případě potřeby konzultace pro stanovení konkrétních pravidel. Doporučujeme pravidla schválit na shromáždění SVJ/valné hromadě BD a zveřejnit je v rejstříku SVJ/obchodním rejstříku.