GDPR - dokumenty pro klienty

Vážení klienti,

připravili jsme pro vás dokumenty, které souvisí se zavedením nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, zkráceně GDPR. Dokumenty jsme pro vás připravili zdarma. Dokumenty jsme zpracovali na základě v současnosti dostupných informací a ve spolupráci s právní kanceláří.

Posouzení zpracování osobních údajů GDPR.docx – Tento dokument je „předvyplněnou“ analýzou, kterou byste jako Správce osobních údajů měli provést, abyste byli přiměřeně ujištění, že splňujete požadavky GDPR. Vyplněný byste ho měli mít podepsaný a uložený pro případ kontroly. Měli byste zdokumentovat odstranění případně zjištěných nedostatků.

Info pro subjekt údajů GDPR.docx – Jako správce osobních údajů byste měli informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracováváte o tomto zpracování a také byste je měli poučit, jaká jsou jejich práva jako subjektů údajů. Dokument je připraven pro doplnění vašich údajů a může být rozeslán vámi nebo našim prostřednictvím.

Smlouva správa Dodatek GDPR.docx – Jako zpracovatel osobních údajů souvisejících se správou vašeho domu a případně vaší právnické osoby jsme připravili dodatek ke smlouvě na správu domu, kde se zavazujeme k plnění pravidel vyplývajících z GDPR. Po doplnění náležitostí z vaší strany jsme připravení dodatek podepsat.

Dokumenty vám na požádání zašleme.

 

Základní pojmy - GDPR

Základní pojmy

GDPR – (General Data Protection Regulation). Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Od 25. května 2018 nahradí zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Osobní údaj - Osobním údajem jsou všechny informace o fyzické osobě identifikované nebo identifikovatelné (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor (jméno, číslo, síťový identifikátor) nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby
Subjekt údajů - Subjektem údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem údajů nejsou právnické osoby. Osobní údaje mohou být pouze ve vztahu k žijící fyzické osobě.

Zpracování osobních údajů - je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení;

Správce osobních údajů – Správcem je subjekt, nerozhoduje jaké právní formy, který určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů a za zpracování primárně odpovídá. Správce osobní údaje zpracovává pro účely vyplývající z jeho činnosti (např. zákonem stanovené povinnosti, ze smluv), ale může je zpracovávat i pro vlastní určené účely např. pro své oprávněné zájmy, pokud tyto zájmy nepřevyšují zájem na ochraně základních práv a svobod fyzických osob.
Správcem může být jakýkoli subjekt. Správcem může být i fyzická osoba, pokud zpracovává osobní údaje způsobem, že tento způsob již vylučuje uplatnění výjimky osobní či domácí činnosti, resp. pokud nejde o nakládání s osobními údaji, které ještě nesplňuje definici jejich zpracování.

Zpracovatel osobních údajů – fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.