Povinnosti SVJ a BD vůči finanční správě a zaměstnancům

V mnoha případech se společenství vlastníků či bytové družstvo dostane do pozice zaměstnavatele. Může se tak stát uzavřením pracovního poměru (nejčastěji dohodou o provedení práce) či schválením odměn pro členy svých výkonných či kontrolních orgánů (výbor SV, předseda SV, představenstvo bytového družstva, resp. revizor či kontrolní komise).

V tomto období musí každý zaměstnavatel provést vypořádání vůči finančnímu úřadu. Na předepsaných formulářích je třeba finančnímu úřadu nahlásit, kolik mělo být strženo zaměstnancům (pro potřeby daně z příjmů jsou za zaměstnance považováni také členové statutárních orgánů, kteří jsou odměňování za výkon funkce), kolik bylo skutečně odvedeno na účet finančního úřadu a případný rozdíl vypořádat.

K tomuto daňovému tvrzení slouží formuláře „Vyúčtování daně ze závislé činnosti“ a „Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně“. V těchto dnech tedy rozesíláme všem SVJ a BD, které mají povinnost vyúčtování provést, prostřednictvím mailů vyplněné formuláře. Při jejich odesílání na FÚ je třeba zvážit, zda má SVJ zřízenou datovou schránku či ne (bytovým družstvům, které patří mezi obchodní korporace, vzniká tato povinnost zřídit si datovou schránku ze zákona).

BD a SVJ, která mají zprovozněnou datovou schránku, mají povinnost činit veškerá podání vůči finanční správě výhradně elektronicky, tedy formou datových zpráv ve formátu xml. Za porušení této povinnost, tj. např. při fyzickém papírovém podání či elektronickém odeslání v pdf formátu, ukládá FÚ pořádkovou pokutu ve výši 2.000 Kč.

Elektronicky tedy zasíláme formuláře jak ve formátu pdf (ty slouží vždy pro informaci a případnou elektronickou archivaci SVJ / BD), tak ve formátu xml (v tomto formátu musejí daňová tvrzení odeslat všichni plátci daně, kteří mají zřízenou datovou schránku).

SVJ, která datovou schránkou nedisponují, formuláře vytisknou, opatří podpisovým záznamem a odešlou na místně příslušný FÚ.

Kde dokumenty podepsat?

Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti – na straně 3 do pole „Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu“ + Příloha č. 1 Počet zaměstnanců na straně 2 do pole „Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu“.

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně – na straně 3 do pole „Vlastnoruční podpis daňového subjektu / osoby oprávněné k podpisu“.

Do kdy dokumenty odeslat?

Termínem pro podání Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je 2.3.2020.

Pro plátce daně, kteří toto tvrzení odesílají elektronicky, platí posunutý termín, a to 20.3.2020.

Termínem pro podání Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně je 1.4.2020.

Jak daňová tvrzení podat?

Poplatníci s datovou schránkou – odesláním xml souboru prostřednictvím datové schránky na místně příslušný FÚ.

Ostatní plátci mohou tvrzení podat osobně na podatelně finančního úřadu (je vhodné na kopii dokumentu nechat podání potvrdit) či poslat poštou (nejlépe doporučeně a podací lístek uchovat jako potvrzení o podání).

Za pozdní podání daňového tvrzení uloží FÚ pokutu v minimální výši 500 Kč.

Kam daňová tvrzení zaslat?

Adresy místně příslušných finančních úřadů najdete např. na stránkách finanční správy:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/vyhledavani-up

Zaměstnavatel má také povinnost vůči svým zaměstnancům. Na jejich žádost jim vystaví Potvrzení o zdanitelných příjmech za závislé činnosti či Potvrzení o sražené dani. Zaměstnanec může zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně, pokud nemá jiné příjmy než ty od SVJ / BD a nedochází tedy k souběhu více pracovních poměrů.

Zaměstnanec, který obdrží Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, má povinnost podat daňové přiznání. Potvrzení je jeho povinnou přílohou.

Zaměstnanec, který obdrží Potvrzení o sražené dani, má právo tuto sraženou daň zahrnout do svého daňového přiznání. Pokud to pro něj není výhodné, daňové přiznání z titulu příjmů zdaněných srážkou daně, podávat nemusí.

Některým členům statutárních orgánů jsou za rok 2019 vystavená jak Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti, tak Potvrzení o sražené dani.

Je tomu tak z důvodu posunuté účinnosti novely zákona o daních z příjmů, která od 1.5.2019 sjednotila režim odvodu na nemocenské pojištění a režim srážkové daně. Do 30.4.2019 byly odměny statutárů do 2.500 Kč měsíčně daněné srážkovou daní, z odměn vyšších pak byla srážená záloha na daň ze závislé činnosti. Od 1.5.2019 byl sjednocený limit pro účast na nemocenském pojištění a možnost danit srážkou na 3.000 Kč.

V důsledku uvedené daňové změny má tedy např. člen výboru SVJ, který pobírá hrubou měsíční odměnu 2.600 Kč, za období 01-04/2019 vystavené Potvrzení o zdanitelných příjmech za závislé činnosti a za zbytek roku, tedy období 05-12/2019, Potvrzení o sražené dani. Tato nepříjemná komplikace pak bude od roku 2020 vyvážená skutečností, že příjmy za výkon funkce do 3.000 Kč měsíčně už nebudou automaticky představovat povinnost podat daňové přiznání (pokud by z toho pro poplatníka neplynula daňová výhoda). Z povinnosti se stane právo, což je určitě příjemná změna ve vztahu k finanční správě :-)

Markéta Masojídková